Απαγορευτική διάταξη για το κυνήγι.

ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟΣ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ <ΤΟ ΚΕΝΤΡΙ>.

Όλη η απαγορευτική διάταξη για το κυνήγι έτους 2016-2017.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λαύριο 18-08-2016

ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ& ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Αριθμ.Πρωτ: 2374/65607

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΑΝΑΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Δ.Α.Δ.: 2

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΘΗΡΑΣ Πληροφορίες: Γ. Μπαλόπητος -Π. Καμπούρογλου

ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ.

Ταχ. Δ/νση :Φ. Νέγρη 5 – Λαύριο Ταχ. Κώδικας : 19500 Τηλέφωνο : 22920 23100 FAX: 22920 27761

ΔΑΣΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΗ & ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΗΡΑΣ

Έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του άρθρου 258, παρ.5, του Ν.Δ.86/69 <<περί Δασικού Κώδικος>>, όπως αυτές συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρ.7, του Ν.177/1975. 2) Τις περί θήρας εν γένει διατάξεις του Ν.Δ.86/69 <<περί Δασικού Κώδικος>>, (άρθρα 251, 252, 254,256, 258, 259 και 261), του Ν.Δ. 996/71 (άρθρο 11), του Ν.177/75(άρθρα 7 και 8), καθώς και τις διατάξεις του Ν.2637/98(άρθρα 57, 58 και 59) 3) Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 414985/29-11-1985 (ΦΕΚ 757/Τ.Β/18-12-1985) κοινής απόφασης των κ.κ. Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας ¨περί μέτρων διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας ¨ όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθ. 366599/16-12-1996 (Φεκ 1188/Τ.Β/31-12-1996) και 294283/23-12- 1997(ΦΕΚ 68/Τ.Β/4-2-1998) κοινές αποφάσεις των κ.κ. Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας και της υπ’αρίθμ.87578/703/6-3-2007 ΚΥΑ (ΦΕΚ 581/Β/23-4-2007) και και ΗΠ 37338/1807/Ε103 (ΦΕΚ 1495/Β/6-9-2010). 4) Την υπ’αρίθμ.331794/12-3-1999 Κ.Υ.Α. «Εμπορία των ειδών της άγριας πανίδας και της αυτοφυούς χλωρίδας.» (ΦΕΚ 281/Β/31-3-1999) 5) Την υπ’αρίθμ.7834/6-5-86 κοινή Απόφαση των Νομαρχών Κυκλάδων και Ανατολικής Αττικής που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ(342/τ.Β./16-5-1986). 6) Tο Π.Δ.182/11-3-1974(ΦΕΚ67/16-3-74), «περί καθορισμού των ορίων του πυρήνος και της περιφερειακής ζώνης του Εθνικού Δρυμού Σουνίου» που ιδρύθηκε με το άρθρο 17, Ν.Δ.996/, όπως τα όρια του αποσαφηνίσθηκαν με την υπ’ αριθ.69008/1750/10-6- 1988 Απόφαση του Γεν.Γραμμ.Δασών. 7) Την υπ’αρίθμ.174086/5086/9-7-1985 Υπ. Απόφαση «Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Εθνικού Δρυμού Σουνίου» (ΦΕΚ 458/Β/23-7-1985). 8) Το Π.Δ. «Καθορισμός χρήσεων γης του ιστορικού τόπου της Μακρονήσου»(ΦΕΚ 895/Δ/1-11.95), και την υπ’αρίθμ.1285/ 24225/16-5-1989 Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 436/τΒ/5-6-89. 9) Την υπ’αρίθμ.54601/2936/1-7-1976 Απόφαση του Υφυπουργού Γεωργίας με την οποία καθορίζονται οι περιοχές ζωνών θήρας τρυγόνων, ορτύγων, δενδροβίων πτηνών και λοιπών περιστεροειδών. 10) Την υπ’αρίθμ.2756/5-09-11 Απόφαση του Γ.Γ.Α.Δ.Α. σχετικά με την απαγόρευση θήρας και βοσκής στη νήσο Μακρόνησο(ΑΔΑ 45ΟΗΟΠ1Κ-7ΩΥ) και την όμοια υπ’αρίθμ.2 ΔΑΔ/2645/16-9-2011 Απαγορευτική διάταξη Δασαρχείου Λαυρίου (ΑΔΑ 4Α8Λ0Ρ1Κ-Α55). 11) Την υπ’αρίθμ. 4502/31-10-13 Απόφαση του Γ.Γ.Π.Α.(ΦΕΚ 3001/Β/26-11-2013) σχετικά με την απαγόρευση κυνηγίου ορισμένου χρόνου στον ορεινό όγκο του «Πάνειου Όρους» περιφέρειας Δήμου Λαυρεωτικής και Σαρωνικού Καλυβίων Αττικής και την 2 υπ’αρίθμ. 10 ΔΑΔ/63209/3246/25-11-13 ΔΑΔ Θήρας στο «Πάνειο όρος» της Υπηρεσίας μας. 12) Την υπ’αρίθμ. 22/3507/14-9-2009 Δασική Απαγορευτική Διάταξή μας για τον Καθορισμό Χώρων Εκγύμνασης Κυνηγετικών σκύλων στην περιοχή αρμοδιότητός μας. 13) Την υπ’αριθμ. 3213/7-08-2014 Απόφαση του Γεν.Γραμμ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με την οποία απαγορεύτηκε η θήρα για τρία έτη αιτία πυρκαγιάς στις θέσεις «ΛΑΚΙΖΑ,ΜΟΥΖΑΚΙ, ΒΙΛΙΑ, ΔΙΨΕΛΙΖΑ, ΟΜΒΡΙΟΚΑΣΤΡΟ» στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Λαυρεωτικής(ΦΕΚ 2249/Β/18-8-2014). 14) Την υπ’αρίθμ. 138989/1925/28-7-2016 Υπουργική Aπόφαση με θέμα ¨καθορισμός ετήσιας συνδρομής των κυνηγών στους αναγνωρισμένους κυνηγετικούς συλλόγους για το κυνηγετικό έτος 2016 -2017 ( ΦΕΚ 2535Β/17-8-2016 ) , την υπ’αρίθμ. 138996/2043/8-8-2016 κοινή Υπουργική Aπόφαση με θέμα ¨καθορισμός τελών έκδοσης αδειών κυνηγίου για το κυνηγετικό έτος 2016 -2017 ( ΦΕΚ 2535Β/17-8-2016 ) , και την υπ’αρίθμ. 143543/2140/10-8-2016 Υπουργική Aπόφαση με θέμα ¨ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2016 -2017 ( ΦΕΚ 2536Β/17-8-2016 ) . 15) Την ανάγκη διατήρησης των πληθυσμών όλων των ειδών της άγριας πανίδας σε ικανοποιητικά επίπεδα ώστε να ανταποκρίνονται στις οικολογικές επιστημονικές και μορφωτικές απαιτήσεις λαμβανομένων υπόψη των οικονομικών και ψυχαγωγικών τοιούτων στην περιοχή ευθύνης του Δασαρχείου Λαυρίου.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α΄. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΚΑΙ ΘΗΡΑΜΑΤΑ

1. Καθορίζουμε την διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου 2016 – 2017 στην περιοχή αρμοδιότητας του Δασαρχείου Λαυρίου από 20 Αυγούστου 2016 μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2017.

Κατ’ εξαίρεση παρατείνουμε το κυνήγι του Αγριοκούνελου (Oryctolagus cuniculus) μέχρι την 10 Μαρτίου 2017. 2.Τα επιτρεπόμενα να κυνηγηθούν είδη, η χρονική περίοδος και οι μέρες κυνηγίου τους, καθώς και ο μέγιστος αριθμός θηραμάτων κατά είδος, που επιτρέπεται να θηρεύει ο κάθε κυνηγός στην ημερήσια έξοδό του, αναφέρονται στον προσαρτημένο της παρούσης .

«ΠΙΝΑΚΑ ΘΗΡΕΥΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ».

3.Για όσα είδη πουλιών δεν περιλαμβάνονται στον προσαρτημένο Πίνακα απαγορεύεται το κυνήγι τους σύμφωνα με τις διατάξεις της 414985/29-11-1985 ΚΥΑ (ΦΕΚ 757/τ.Β/18-12- 1985) απόφασης κ.κ. Υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας και Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 366599/16-12-1996 (ΦΕΚ 1188/τ.Β/31-12-1996) και 294283/23-12-1997 (ΦΕΚ 68/τ.Β/4-2-1998) και με τις υπ’αρίθμ.87578/703/6-3-2007 ΚΥΑ (ΦΕΚ 581/Β/23-4-2007) και ΗΠ 37338/1807/Ε103 (ΦΕΚ 1495/Β/6-9-2010) κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας καθώς επίσης και σύμφωνα με τις λοιπές διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας και των άρθρων 2,3 και 4 της Οδηγίας 79/409 ΕΟΚ. Β΄.ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΗΡΑΣ 1. Απαγορεύουμε το κυνήγι της Μπεκάτσας (Scolopax rusticola) στο καρτέρι, το πρωί και το βράδυ. 2. Περιορίζουμε την χρησιμοποίηση σκύλων δίωξης για άσκηση κυνηγίου από 15.09.2016 μέχρι και 20.01.2017 σε τρεις (3) ημέρες την εβδομάδα (Τετάρτη, Σάββατο και Κυριακή),δηλαδή μόνο τις ημέρες κατά τις οποίες επιτρέπεται αντιστοίχως, το κυνήγι του Λαγού (Lepus europaeus) και του Αγριόχοιρου (Sus scrofa). 3. Επιτρέπουμε το κυνήγι του αγριόχοιρου (Sus scrofa) σε ομάδες μέχρι δέκα (10) κυνηγών, με δικαίωμα θήρευσης μέχρι έξι (6) ατόμων ανά ομάδα και ανά έξοδο. Για λόγους προστασίας της φυσικής αναπαραγωγής του αγριόχοιρου απαγορεύουμε το κυνήγι του νεαρού αγριόχοιρου για όσο φέρει αυτός τις χαρακτηριστικές ραβδώσεις στο σώμα του, καθώς και των χοιρομητέρων αυτών. 3 4. Επιτρέπουμε το κυνήγι της Αλεπούς (Vulpes vulpes) από 20.08.2016 μέχρι 14.09.2016 στην περιοχή που ορίζεται ως Ζώνη διάβασης σύμφωνα με την υπ’αρίθμ.54601/2936/1-7- 1976 Απόφαση του Υφυπουργού Γεωργίας με την χρησιμοποίηση κυνηγετικού όπλου χωρίς σκύλο δίωξης. Διευκρινίζουμε ότι η χρησιμοποίηση σκύλου δίωξης για το κυνήγι της Αλεπούς υπόκειται στους περιορισμούς της παραγράφου 2 της παρούσης. 5. Επιτρέπουμε το κυνήγι της Αλεπούς (Vulpes vulpes) και του Πετροκούναβου (Martes foina) από 15.09.2016 μέχρι 20.01.2017 με την χρησιμοποίηση κυνηγετικού όπλου και σκύλου δίωξης και από 21.01.2017 μέχρι 28.02.2017 χωρίς σκύλο δίωξης. Διευκρινίζουμε ότι η χρησιμοποίηση σκύλου δίωξης για το κυνήγι της Αλεπούς και του Πετροκούναβου υπόκειται στους περιορισμούς της παραγράφου 2 της παρούσης. 6. Απαγορεύεται η εκγύμναση των κυνηγετικών σκύλων σε όλη την περιοχή αρμοδιότητας Δασαρχείου Λαυρίου εκτός των περιοχών που καθορίζονται με την Δ.Α.Δ. 22/3507/14-9- 2009 Απόφασή μας όπως προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις. 7. Απαγορεύουμε την αγοραπωλησία όλων των ειδών θηραμάτων, εκτός εκείνων τα οποία προέρχονται από εκτροφεία (δημόσια ή ιδιωτικά), από τις ελεγχόμενες κυνηγετικές περιοχές ή από το εξωτερικό, εφόσον έχουν τηρηθεί οι νόμιμες διαδικασίες απόκτησης τους. 8. Κατά τη διάρκεια κυνηγίου Ορτυκιού, Μπεκάτσας, Λαγού και Αγριογούρουνου, οι κυνηγοί υποχρεούνται να φέρουν στον κορμό του σώματός τους ένδυμα φωσφορίζοντος χρώματος πορτοκαλί (αποκλειομένης απλής λωρίδας), ορατό από κάθε οπτική πλευρά, προς αποφυγή ατυχημάτων. Γ’. ΤΟΠΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΗΡΑΣ. Ζώνες διάβασης αποδημητικών πτηνών Επιτρέπουμε τη θήρα από 20-8-2016 μέχρι 14-9-2016 των επιτρεπομένων ειδών του προσαρτημένου στην παρούσα «ΠΙΝΑΚΑ ΘΗΡΕΥΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ» σύμφωνα με τις γενικότερα ισχύουσες ρυθμίσεις και μόνον στην περιοχή που ορίζεται ως Ζώνη διάβασης σύμφωνα με την υπ’αρίθμ.54601/2936/1-7-1976 Απόφαση του Υφυπουργού Γεωργίας με την οποία καθορίζονται οι περιοχές ζωνών θήρας τρυγόνων, ορτύγων, δενδροβίων πτηνών και λοιπών περιστεροειδών σε όλη την επικράτεια. Σε ότι αφορά στην περιφέρεια του Δασαρχείου Λαυρίου, καθορίζεται ως ζώνη διάβασης ορτύγων, τρυγόνων κλπ, η περιοχή με τα εξής όρια: Άρχεται από λεωφόρο ΣΟΥΝΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ στα όρια του Δήμου Κορωπίου και ακολουθεί προς βορρά τα όρια του Δασαρχείου Λαυρίου. Ανατολικά ακολουθεί τα όρια κατά μήκος των ακτών μέχρι το Λαύριο. Νοτίως και Δυτικώς τα όρια από το Λαύριο ακολουθούν την Εθνική οδό ΛΑΥΡΙΟΥ ΣΟΥΝΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ μέχρι τα όρια του Δήμου Κορωπίου όπου άρχισαν. ΠΡΟΣΟΧΗ : Στην ως άνω περιοχή – Ζώνη Διάβασης -ΔΕΝ συμπεριλαμβάνονται τα νησιά και οι βραχονησίδες αρμοδιότητός μας, ήτοι η νήσος ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ (Γαϊδουρονήσι), η νήσος ΑΡΣΙΔΑ (Αρτσιντάς), η νήσος ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ κλπ. Δ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΘΗΡΑΣ (Προσαρτάται χάρτης ΓΥΣ Κλίμακας 1:200.000) Απαγορεύουμε το κυνήγι : 1. Στο μόνιμο καταφύγιο άγριας ζωής της Μακρονήσου που καθορίσθηκε με την υπ’αρίθμ.92614/1371/5-6-1986 Απόφαση του Υφυπουργού Γεωργίας καθώς και σε ολόκληρη την έκταση της νήσου Μακρόνησος σύμφωνα με τις μνημονευόμενες στην παρ.10 της παρούσης σχετικές Αποφάσεις, οι οποίες εκδόθηκαν σε εφαρμογή του Προεδρικού Διατάγματος Π.Δ. «Καθορισμός χρήσεων γης του ιστορικού τόπου της Μακρονήσου» (ΦΕΚ 895/Δ/1-11.95) και της υπ’αρίθμ.1285/24225/16-5-1989 Υπουργικής Απόφασης που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 436/τΒ/5-6-89 με την οποία ολόκληρο το νησί της Μακρονήσου χαρακτηρίσθηκε ως ιστορικός τόπος. 2. Στον πυρήνα του Εθνικού Δρυμού Σουνίου που ιδρύθηκε με το άρθρο 17, Ν.Δ.996/71 και το Π.Δ.182/11-3-1974(ΦΕΚ 67/16-3-74), «περί καθορισμού των ορίων του πυρήνος και της περιφερειακής ζώνης του Εθνικού Δρυμού Σουνίου», όπως τα όρια του 4 αποσαφηνίσθηκαν με την υπ’ αριθ.69008/1750/10-6-1988 Απόφαση του Γεν.Γραμμ.Δασών και έχουν ως ακολούθως: \Αρχίζουν από τη θάλασσα και από τη θέση «Ασπρο Λιθάρι» (υψόμετρο 72,30) , ακολουθεί κατεύθυνση προς βορρά, από τη θέση «Στέφανα»(υψομ.119,90) από εκεί περνά από τη θέση «Ιταλού Ποδάρι»(υψομ.119,90), ήτοι δυτικά της θέσης « Αγία Βαρβάρα», από εκεί διά των θέσεων «Άνω Σούνιο», «Κούρμπα», και «Μεγάλα Πεύκα», περιβάλλει ανατολικά το λόφο «Πεύκα»(υψομ.192,30) στρέφεται ανατολικά περιβάλλοντας επίσης λόφο «Πεύκα» (υψομ.192,30) , ακολουθεί κατεύθυνση προς νότο δια της θέσης «Σποθαροπούσι» και «Βρυσάδα» (κοίτη ρέματος), από εκεί στρέφεται προς βορειοανατολικά (παλαιά γραμμή Γαλλικής Εταιρείας), περιβάλλει το λόφο «Δανέλη» (υψομ.155,60) τον οποίο περιλαμβάνει μέσα στον πυρήνα, ακολουθεί κατεύθυνση προς νότο και φθάνει σε απόσταση ½ χιλιόμετρο από το νότιο όριο της οριογραμμής, η οποία έχει υλοποιηθεί στο έδαφος με πυραμίδες κήρυξης της περιοχής ως αναδασωτέας με την υπ’αρίθμ.85168/1922 απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, σχεδόν παράλληλα της οποίας και προχωρά μέχρι συνάντησης της θέσης «Άσπρο Λιθάρι» όπου άρχισε. 3. Σε ολόκληρη την έκταση σύμφωνα με την (11) του προοιμίου Απόφαση του Γεν.Γραμματέα στην οποία συμπεριλαμβάνεται και ο χώρος που καθορίστηκε με την (12) σχετική Απόφασή μας ως Χώρος Εκγύμνασης κυνηγετικών σκύλων «ΠΑΝΕΙΟΥ ΟΡΟΥΣ», συνολικού εμβαδού Ε= 15.196 στρ., Δήμου Σαρωνικού και Δήμου Λαυρεωτικής, όπως εμφαίνεται στο απόσπασμα χάρτη ΓΥΣ κλίμακας 1:50.000 που προσαρτάται στην παρούσα και με την εξής οριοθέτηση: « Το όριο της προς απαγόρευση της θήρας περιοχής άρχεται από την περιοχή του Νέου Κουβαρά και δυτικά στρεφόμενο συμπεριλαμβάνει το λόφο «Χελώνη», όπου οριοθετείται βορείως από παλαιά σιδηροδρομική γραμμή και τα όρια της πόλης των ΚΑΛΥΒΙΩΝ. Τα όρια στρεφόμενα δυτικά και κατόπιν νοτίως ακολουθούν τις δασικές εκτάσεις μέχρι που συναντούν τους τελευταίους προς το βουνό χωματόδρομους, τους οποίους με νότια κατεύθυνση ακολουθούν μέχρι που συναντούν δασικές εκτάσεις στα νότια του ορεινού όγκου, τις οποίες περιλαμβάνουν μέχρι την οικιστική θέση «ΤΡΑΜΠΟΥΡΙΑ». Από τον οικισμό «ΤΡΑΜΠΟΥΡΙΑ» το όριο στρέφεται νοητά προς βορρά μέχρι που συναντά ανώνυμο ρέμα, το πρώτο δυτικά των κτισμάτων γνωστών ως της «ΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΞΠΡΕΣ», το οποίο ακολουθούν μέχρι που συναντούν το κτιστό ορόσημο της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού στην κορυφή «Στεφάνα» του Πάνειου Όρους. Από το κτιστό ορόσημο της ΓΥΣ τα όρια με βόρεια κατεύθυνση ακολουθούν ανώνυμο ρέμα μέχρι το τέλος των δασικών εκτάσεων και νοητά όρια μέχρι τη θέση του Νέου Κουβαρά όπου άρχισαν». 4.Σε ολόκληρη την καμένη έκταση μετά των περιφερειακών της μη καμένων τμημάτων, στην οποία απαγορεύτηκε η θήρα σύμφωνα με την (13) αναφερομένη στο προοίμιο Απόφαση του Γεν.Γραμμ.Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής , συνολικού εμβαδού Ε=12.366,00 στρ. δώδεκα χιλιάδων και τριακοσίων εξήντα έξι στρεμμάτων στις περιοχές «Λάκιζα, Μουζάκι, Βίλια, Διψέλιζα, Οβριόκαστρο» του Δήμου Λαυρεωτικής, Ν.Αττικής, όπως η έκταση αυτή εμφαίνεται με σιέλ χρωματισμό στο προσαρτημένο στην παρούσα Απόφασή μας απόσπασμα χάρτη ΓΥΣ, κλίμακας 1:50.000 και η οποία οριοθετείται ως εξής: «Τα όρια της απαγορευμένης περιοχής άρχονται από την διασταύρωση της κεντρικής επαρχιακής οδού Λαυρίου -Κερατέας προς Παλαιοκαμάριζα και ακολουθούν την λεωφόρο Παλαιοκαμάριζας μέχρι την Άνω Πλάκα όπου συναντούν τον παλαιό επαρχιακό δρόμο Λαυρίου Κερατέας. Στο ύψος της Λάκιζας, στην στάση των λεωφορείων στρίβουν δεξιά στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου την οποία ακολουθούν μέχρι να συναντήσουν ανώνυμο χωματόδρομο από τον οποίο στρεφόμενα ανατολικά και κατόπιν προς βορρά τον ακολουθούν μέχρι να συναντήσουν ανώνυμο ρέμα στο ύψος των μαντριών στην περιοχή του Ομβριοκάστρου. Τα όρια στην συνέχεια ακολουθούν δεύτερο ρέμα προς βορρά περιβάλλουν την κορυφή «Αβρόκαστρο» από τον πλησιέστερο χωματόδρομο και στρεφόμενα προς ανατολάς φθάνουν στον πρωην ΧΑΔΑ Κερατέας από τον οποίο στρεφόμενα νότια ακολουθούν αγροτοδασικό δρόμο μέχρι την οδό 25ης Μαρτίου στην 5 περιοχή Λουτρόθι, Διψέλιζα. Ανατολικώς τα όρια ακολουθούν την οδό 25η Μαρτίου και μετά την οδό Ελαιοχωρίου μέχρι που συναντούν την διασταύρωση της Παλαιοκαμάριζας όπου άρχισαν 5. Σε θαλάσσια ζώνη πλάτους τριακοσίων (300) μέτρων από τις ακτές. 6. Σε όλες τις περιοχές όπου ισχύουν ειδικοί περιορισμοί θήρας σύμφωνα με το άρθρο 6 της 414985/29.11.85 (ΦΕΚ 757/τ. Β/18.12.85) Κοινής Υπουργικής Απόφασης. 7. Στις καμένες εκτάσεις για τις οποίες έχουν ήδη εκδοθεί ή πρόκειται να εκδοθούν οι σχετικές αποφάσεις απαγόρευσης κυνηγίου. 8.Στους αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και μνημεία, χωρίς προηγούμενη άδεια του Υπουργού Πολιτισμού. 9.Εντός των πόλεων, κωμοπόλεων, χωρίων ή συνοικισμών εν γένει και σε ακτίνα 250 μέτρων από την τελευταία κατοικία αυτών και γύρω από μεμονωμένες αγροικίες και νόμιμες οργανωμένες εγκαταστάσεις κατασκήνωσης(κάμπινγκ) σε ακτίνα 150 μέτρων. Οι παραβάτες της παρούσης Δ.Α.Δ. διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.Δ. 86/1969 <<περί Δασικού Κώδικος>> και ιδίως των διατάξεων του άρθρου 287 παρ.18 του Ν.Δ. 86/1969, του Ν.Δ.996/1971 του Ν.177/1975 και της υπ’ αριθ. 414985/29- 11-1985 κοινής απόφασης Υπ. Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας <<περί μέτρων διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας>> (ΦΕΚ 757/18-12-1985 τ.Β΄), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 366599/16-12-1996 (ΦΕΚ 1188/τ.Β/31-12-1996) και 294283/23-12-1997 (ΦΕΚ 68/τ.Β/4-2-1998) και της υπ’αρίθμ.87578/703/6-3-2007 ΚΥΑ (ΦΕΚ 581/Β/23-4-2007) κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας. Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσιοποίηση και ανάρτησή της και λήγει με τη λήξη του κυνηγετικού έτους 2016-2017. Η τήρησή της ανατίθεται στα όργανα της Δασικής Υπηρεσίας, της Αστυνομίας, στους ιδιωτικούς φύλακες θήρας των Κυνηγετικών Οργανώσεων και σε κάθε φιλόνομο και φιλοπρόοδο πολίτη. Με Ε.Γ.Γ.Α.Δ.Α. Ο ΔΑΣΑΡΧΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΕΛΛΗΣ ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ 6 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Α.ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1. ΔΑΣΟΝΟΜΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ 2. ΔΑΣΟΝΟΜΕΙΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 3. Δασικό προσωπικό και Δασοφύλακες σε εμάς με ανάλογο αριθμό αντιτύπων για ΑΝΑΡΤΗΣΗ της Δ.Α.Δ. στους Δήμους αρμοδιότητάς μας και υποβολή των αποδεικτικών αναρτήσεως- δημοσιεύσεώς της ως και την τήρησή της 4. Αστυνομικά Τμήματα Λαυρίου, Κερατέας, Καλυβίων , Σαρωνίδας, Αναβύσσου και Αστυνομικό Σταθμό Σουνίου. 5. Ιδιωτικοί φύλακες θήρας που υπηρετούν στην περιοχή αρμοδιότητάς μας Β. ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 1. Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών & Φ.Π. Δ/νση Αισθητικών Δασών Δρυμών & Θήρας τμήμα Β΄ & Α΄ Χαλκοκονδύλη 31, Τ.Κ. 10432 ΑΘΗΝΑ 2. Γεν. Δ/νση Δασών Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, Κατεχάκη 56, Τ.Κ.11525 3.Δνση Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών, Μεσογείων 239, 15451, ΨΥΧΙΚΟ 4. Δ/νση Δασών Ανατ. Αττικής, Aγίου Ιωάννου 65 & Ελευθερίας 2, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. 5. Δ/νση Δασών Αθηνών, Λ. Μεσογείων 239, ΑΘΗΝΑ ΤΚ 10563. 6. Δασαρχείο Πεντέλης, Κλεισθένους 403, ΓΕΡΑΚΑΣ 7. Δασαρχείο Πάρνηθας, Λ.Θρακομακεδόνων 142, ΤΚ13671, ΑΧΑΡΝΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 8.Δασαρχείο Καπανδριτίου, Καπανδρίτι , ΤΚ 19014, 9. Δασαρχείο Πειραιά, Πλ.Ιπποδαμείας 8, ΤΚ 18510, ΠΕΙΡΑΙΑΣ 10. Δασαρχείο Αιγάλεω, Ν.Πλαστήρα 69, ΤΚ 12210 11. Δασαρχείο Μεγάρων, Μινωος 12, ΤΚ 19100. 12. Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδος, Ερμού και Φωκίωνος 8, ΑΘΗΝΑ 13. Δ΄ Κυνηγετική Ομοσπονδία Στερεάς Ελλάδος Ερμού & Φωκίωνος 8 ΑΘΗΝΑ 14. Κυνηγετικό Σύλλογο Λαυρίου ΛΑΥΡΙΟ 15. Κυνηγετικό Σύλλογο Κορωπίου, Χρ.. Δημητρίου 18, ΚΟΡΩΠΙ 16. Δήμο Λαυρεωτικής – με την παράκληση να ενημερώσει τις δημοτικές και κοινοτικές ενότητές του και μας αποστείλει αποδεικτικό αναρτήσεως. 17. Δήμο Σαρωνικού- με την παράκληση να ενημερώσει τις δημοτικές και κοινοτικές ενότητές του και μας αποστείλει αποδεικτικό αναρτήσεως. 7 *Περιοχές του Δασαρχείου Λαυρίου οι οποίες είχαν χαρακτηρισθεί «ως ζώνες διάβασης των αποδημητικών πουλιών» με την αναφερομένη στο κεφ. Δ . της παρούσης Απόφαση του Υπουργού Γεωργίας . ** Από 1/3-10/3 μόνο σε επιτρεπόμενα στο κυνήγι νησιά που υπάρχει αγριοκούνελο χωρίς συνοδεία σκύλου. ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΗΡΕΥΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ Προσαρτάται στην ΔΑΔ 2/ 2016 με α.π.2374/65607 /18-8-2016 Απόφασή μας Α/Α ΕΙΔΟΣ ΖΩΝΕΣ * ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΗΜΕΡΕΣ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ: 1.** Αγριοκούνελο (Oryctolagus cuniculus) 20/8 – 14/9 15/9 – 10/3 Oλες Χωρίς περιορισμό 2. Λαγός ( Lepus europaeus) 15/9 – 10/1 Τετ-Σαβ-Κυρ Ένα (1) 3. Αγριόχοιρος (Sus scrofa) 15/9 – 20/1 Τετ-Σαβ-Κυρ Έξι (6) κατά ομάδα 4. Αλεπού (Vulpes vulpes) 20/8-14/9 15/9 – 28/2 ‘Oλες Χωρίς περιορισμό 5. Πετροκούναβο (Martes foina) 15/9 – 28/2 ‘Oλες Χωρίς περιορισμό ΠΟΥΛΙΑ α) Δενδρόβια, εδαφόβια κ.α 1. Σιταρήθρα (Alauda arvensis) 20/8 – 14/9 15/9-10/2 ‘Oλες Δέκα (10) 2. Φάσα (Columba palumbus) 20/8 – 14/9 15/9-20/2 ‘Oλες Χωρίς περιορισμό 3. Αγριοπερίστερο (Columba livia) 20/8 – 14/9 15/9-20/2 ‘Oλες Χωρίς περιορισμό 4. Ορτύκι (Coturnix coturnix) 20/8 – 14/9 15/9-20/2 ‘Oλες Δώδεκα (12) 5. Τρυγόνι (Streptopelia turtur) 20/8 – 14/9 15/9-20/2 ‘Oλες Δώδεκα (12) 6. Τσίχλα (Turdus philomelos) 20/8 – 14/9 15/9-29/2 ‘Oλες 7. Δενδρότσιχλα (Turdus viscivorus) 20/8 – 14/9 15/9-20/2 ‘Oλες Είκοσι πέντε (25) 8. Κοκκινότσιχλα (Turdus iliacus) 20/8 – 14/9 15/9-29/2 ‘Oλες (Συνολικά 9. Γερακότσιχλα (Turdus pilaris) 20/8 – 14/9 15/9-29/2 ‘Oλες από όλα τα είδη) 10. Κότσυφας (Turdus merula) 20/8 – 14/9 15/9-20/2 ‘Oλες 11. Καρακάξα (Pica pica) 20/8 – 14/9 15/9-29/2 ‘Oλες Χωρίς περιορισμό 12. Κάργια (Corvus monedula) 20/8 – 14/9 15/9-29/2 ‘Oλες Χωρίς περιορισμό 13. Κουρούνα (Corvus corone) 20/8 – 14/9 15/9-29/2 ‘Oλες Χωρίς περιορισμό 14. Ψαρόνι (Sturnus vulgaris) 20/8 – 14/9 15/9-28/2 ‘Oλες Χωρίς περιορισμό 15. Μπεκάτσα (Scolopax rusticola) 15/9- 28/2 Oλες Δέκα (10) 16. Πετροπέρδικα(Alectoris graeca) 1/10 – 15/12 Τετ-Σαβ-Κυρ Δύο(2) 17. Νησιωτική Πέρδικα (Alectoris chukar) 1/10 – 15/12 Τετ-Σαβ-Κυρ Τέσσερα (4) 18. Φασιανός (Phasianus colchicus) 15/9 –31/12 Τετ-Σαβ-Κυρ Ένα (1) ΠΟΥΛΙΑ: β) Υδρόβια και παρυδάτια 1. Σφυριχτάρι (Anas penelope) 15/9 – 10/2 ‘Oλες 2. Κιρκίρι (Anas crecca) 15/9 – 31/1 ‘Oλες 3. Πρασινοκέφαλη (Anas platyrhynchos) 15/9 – 31/1 ‘Oλες 4. Σουβλόπαπια (Anas acuta) 15/9 – 10/2 ‘Oλες 5. Σαρσέλα (Anas querquedula) 15/9 – 31/1 ‘Oλες Δώδεκα (12) 6. Χουλιαρόπαπια ( Anas clypeata) 15/9 – 31/1 ‘Oλες (Συνολικά 7. Κυνηγόπαπια (Aythya ferina) 15/9 – 31/1 ‘Oλες από όλα τα είδη 8. Τσικνόπαπια (Aythya fuligula) 15/9 – 31/1 ‘Oλες πάπιας) 9. Φαλαρίδα (Fulica atra) 15/9 – 10/2 ‘Oλες 10. Ασπρομετωπόχηνα ( Anser albifrons) 15/9 -31/1 Όλες 11. Νερόκοτα (Gallinula chloropus) 15/9 – 31/1 ‘Oλες Δέκα (10) 12. Μπεκατσίνι (Gallinago gallinago) 15/9 – 31/1 ΄Oλες Δέκα (10) 13. Καλημάνα (Vanellus vanellus) 15/9 – 31/1 ‘Oλες Δέκα (10).

Μπαλόπητος Γεώργιος Δασολόγος.

ΑΝΤΩΝΕΛΛΗΣ Χρληστος

Δασάρχης

Δασοπόνος Δασολόγος.

Σχετικές δημοσιεύσεις

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ- Προσπαθήστε να γράφετε με Ελληνικούς χαρακτήρες! - Ο Χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για το περιεχόμενο των σχολίων που αναρτά και δημοσιεύει. Αναφορές που θίγουν ή βλάπτουν ονόματα διαγράφονται από την διαχείριση ή σε κάποιες περιπτώσεις τροποποιούνται. - Οι απόψεις, θέσεις του συγγραφέα - αρθρογράφου δεν υιοθετούνται απαραίτητα από την συντακτική ομάδα του site και είναι αποκλειστικός υπεύθυνος για τα γραφόμενα.