Εθνικά προγράμματα μελισσοκομίας.

EU

Το τριετές πρόγραμμα της ΕΕ , για την μελισσοκομια. Η Ελλαδα έλαβε για την περίοδο 2013-2016, 8.500.000 ευρώ. Η χρηματοδότηση στα κράτη μέλη, είναι ανάλογη των δηλωμένων κυψελών.

Green light for 2014-2016 beekeeping programmes

 

Apiculture programmes for 2014-2016 in all 28 Member States, co-funded by the EU, were approved in the Management Committee on July 18.

With € 33.1 million available from the EU budget each year total spending on these programmes increases slightly from the 2011-2013 schemes in order to take account of Croatia’s accession.

Each Member State has access to the EU aid scheme by drawing up a three-year period apiculture programme detailing the measures it intends to implement and the expenditure foreseen for these measures.

The level of EU contribution is fixed according to the number of hives in the Member States.

Six specific measures can be funded within the frame of these programmes:

 1. technical assistance of beekeepers and groupings of beekeepers,
 2. controls of varroasis,
 3. rationalisation of transhumance,
 4. analyses of honey,
 5. restocking of hives and
 6. applied research.

 

EU funding for apiculture programmes 2014-2016 (in €)

 

Member State

2014

2015

2016

Belgium

232 420

232 463

232 178

Bulgaria

1 134 101

1 134 312

1 132 919

Czech Republic

1 165 776

1 165 992

1 164 560

Denmark

168 949

171 162

179 323

Germany

1 533 581

1 533 866

1 531 982

Estonia

82 800

82 800

82 800

Ireland

33 871

33 878

33 836

Greece

2 825 000

2 825 000

2 850 000

Spain

5 302 305

5 303 289

5 296 775

France

3 527 263

3 527 918

3 523 585

Croatia

1 060 725

1 060 922

1 059 619

Italy

2 839 003

2 839 530

2 836 042

Cyprus

96 920

96 938

96 819

Latvia

180 677

180 711

180 489

Lithuania

312 557

312 615

312 231

Luxembourg

16 826

16 829

16 808

Hungary

2 347 032

2 347 467

2 344 584

Malta

6 774

6 776

6 767

The Netherlands

165 131

157 375

160 895

Austria

811 713

811 863

810 866

Poland

2 761 211

2 761 724

2 758 332

Portugal

1 222 022

1 222 249

1 220 748

Romania

3 341 845

3 342 465

3 338 360

Slovenia

360 057

360 124

359 681

Slovakia

549 483

549 585

548 910

Finland

107 801

107 821

107 689

Sweden

323 404

323 464

323 067

United Kingdom

590 752

590 862

590 136

EU-28

33 100 000

33 100 000

33 100 000

 

Πράσινο φως για 2014-2016 τα προγράμματα μελισσοκομίας

19/07/2013

 

μελισσοκομικών προγραμμάτων για 2014-2016 σε όλα τα 28 κράτη μέλη, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εγκρίθηκαν στην επιτροπή διαχείρισης στις 18 Ιουλίου.

Με € 33.100.000 που διατίθενται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ κάθε χρόνο το σύνολο των δαπανών για τα προγράμματα αυτά αυξάνεται ελαφρώς από τις 2011-2013 καθεστώτα, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Κροατίας.

Κάθε κράτος μέλος έχει πρόσβαση στο καθεστώς ενισχύσεων της ΕΕ με την εκπόνηση ενός τριετούς προγράμματος περίοδο μελισσοκομικό λεπτομερώς τα μέτρα που προτίθεται να εφαρμόσει και τις δαπάνες που προβλέπονται για τα μέτρα αυτά.

Το επίπεδο της συνεισφοράς της ΕΕ καθορίζεται ανάλογα με τον αριθμό των κυψελών στα κράτη μέλη.

Έξι συγκεκριμένα μέτρα μπορούν να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο των προγραμμάτων αυτών:

 1. τεχνική βοήθεια των μελισσοκόμων και τις ομάδες μελισσοκόμων,
 2. ελέγχου της βαρρόας,
 3. εξορθολογισμό της νομαδικής μελισσοκομίας,
 4. αναλύσεων του μελιού,
 5. ανασύστασης του μελισσοκομικού κεφαλαίου και
 6. εφαρμοσμένη έρευνα.

 

Χρηματοδότηση της ΕΕ για προγράμματα μελισσοκομίας 2014-2016 (σε €)

 

Κράτος μέλος

2014

2015

2016

Βέλγιο

232 420

232 463

232 178

Βουλγαρία

1 134 101

1 134 312

1 132 919

Δημοκρατία της Τσεχίας

1 165 776

1 165 992

1 164 560

Δανία

168 949

171 162

179 323

Γερμανία

1 533 581

1 533 866

1 531 982

Εσθονία

82 800

82 800

82 800

Ιρλανδία

33 871

33 878

33 836

Ελλάδα

2 825 000

2 825 000

2 850 000

Ισπανία

5 302 305

5 303 289

5 296 775

Γαλλία

3 527 263

3 527 918

3 523 585

Κροατία

1 060 725

1 060 922

1 059 619

Ιταλία

2 839 003

2 839 530

2 836 042

Κύπρος

96 920

96 938

96 819

Λατβία

180 677

180 711

180 489

Λιθουανία

312 557

312 615

312 231

Λουξεμβούργο

16 826

16 829

16 808

Ουγγαρία

2 347 032

2 347 467

2 344 584

Μάλτα

6 774

6 776

6 767

Ολλανδία

165 131

157 375

160 895

Αυστρία

811 713

811 863

810 866

Πολωνία

2 761 211

2 761 724

2 758 332

Πορτογαλία

1 222 022

1 222 249

1 220 748

Ρουμανία

3 341 845

3 342 465

3 338 360

Σλοβενία

360 057

360 124

359 681

Σλοβακία

549 483

549 585

548 910

Φινλανδία

107 801

107 821

107 689

Σουηδία

323 404

323 464

323 067

Ηνωμένο Βασίλειο

590 752

590 862

590 136

ΕΕ-28

33 100 000

33 100 000

33 100 000

Εθνικά προγράμματα μελισσοκομίας

Η στήριξη της ΕΕ για τη μελισσοκομία παρέχεται μέσω των εθνικών προγραμμάτων μελισσοκομίας.

Σύμφωνα με τον κανονισμό ενιαίας ΚΟΑ, η ΕΕ παρέχει στήριξη για τη βελτίωση των γενικών συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας στην ΕΕ μέσω εθνικών προγραμμάτων μελισσοκομίας.
>> Πηγαίνετε στην ενιαίου κανονισμού ΚΟΑ
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ 917/2004 της Επιτροπής καθορίζει τους λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής των μελισσοκομικών προγραμμάτων.
>> Πηγαίνετε στην εκτελεστικού κανονισμού  – ενοποιημένη έκδοση pdf

 

Κάθε κράτος μέλος μπορεί να έχει πρόσβαση στο καθεστώς ενισχύσεων της ΕΕ με την κατάρτιση ενός προγράμματος περίοδο μελισσοκομία τριών ετών.
50% των δαπανών ενός κράτους μέλους για τα εθνικά προγράμματα μελισσοκομίας επιστρέφονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Για την παρούσα τριετούς προγράμματος (2011-2013) συνεισφορά της ΕΕ προς τον τομέα της μελισσοκομίας είναι 32 εκατομμύρια ευρώ ετησίως.

 

μέτρα προτεραιότητας

Τα εθνικά προγράμματα μελισσοκομίας καταρτίζεται κάθε τρία χρόνια.
Τα μέτρα προτεραιότητας που μπορούν να περιληφθούν στα προγράμματα είναι τα εξής:

 • Τεχνική βοήθεια προς τους μελισσοκόμους και τις ομάδες μελισσοκόμων

Η τεχνική βοήθεια έχει σχεδιαστεί για να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα της παραγωγής και της εμπορίας με την εισαγωγή καλύτερων τεχνικών. Μαθήματα και άλλες ενέργειες κατάρτισης για τους μελισσοκόμους και τους υπεύθυνους των ενώσεων ή συνεταιρισμών αφορούν ιδίως τομείς όπως η εκτροφή και πρόληψη των ασθενειών, τη συλλογή και τη συσκευασία, την αποθήκευση και τη μεταφορά του μελιού και της εμπορίας.

 • Καταπολέμησης της βαρρόας

Ο στόχος της πρόληψης της βαρρόας είναι να μειώσει τις δαπάνες στις κυψέλες ή για να εξασφαλίσει ότι μέρος του κόστους πληρούται. Η ασθένεια αυτή προκαλείται από ένα παράσιτο και, επί του παρόντος, είναι μεγάλη μείωση των αποδόσεων μέλι στην ΕΕ, που οδηγεί στην απώλεια των αποικιών μελισσών, εάν δεν αντιμετωπίζεται. Η βαρρόα δεν μπορεί να εξαλειφθεί πλήρως, ο μόνος τρόπος για να αποφευχθούν οι συνέπειες της είναι για τη θεραπεία των κυψελών με εγκεκριμένα προϊόντα (που δεν αφήνουν κατάλοιπα στο μέλι). Η χρηματοδοτική συνεισφορά θεωρήθηκε επίσης αναγκαίο να διασφαλιστεί ότι οι μελισσοκόμοι δεν αγωγή με μη εγκεκριμένα χημικά ή αναποτελεσματικές θεραπείες.

 • Εξορθολογισμός της νομαδικής μελισσοκομίας

Ενίσχυση για τον εξορθολογισμό της νομαδικής μελισσοκομίας έχει ως στόχο να βοηθήσει με τη διαχείριση των κινήσεων των κυψελών στην Κοινότητα και με την παροχή θέσεις για την έντονη συγκέντρωση μελισσοκόμων κατά τη διάρκεια της ανθοφορίας.διαχείριση νομαδικής μελισσοκομίας μπορεί να διευκολυνθεί με μέτρα όπως μητρώου νομαδικής μελισσοκομίας, οι επενδύσεις σε εξοπλισμό και χάρτες των ποικιλιών μελιού.

 • Μέτρα για τη στήριξη των εργαστηρίων ανάλυσης των φυσικοχημικών ιδιοτήτων του μελιού

Τα μέτρα στήριξης για την πραγματοποίηση των αναλύσεων του μελιού που προορίζεται για τη βελτίωση της εμπορίας του μελιού. Η χρηματοδότηση των αναλύσεων των φυσικοχημικών ιδιοτήτων του μελιού ανάλογα με την βοτανική προέλευση, επιτρέπει στον μελισσοκόμο ακριβή γνώση της ποιότητας του μελιού που έχει συγκομισθεί, και τους δίνει τη δυνατότητα να πάρετε μια υψηλότερη τιμή για το προϊόν τους.

 • Μέτρα στήριξης για την ανασύσταση του κοινοτικού μελισσοκομικού κεφαλαίου

Η ανασύστασης του μελισσοκομικού κεφαλαίου καθιστά δυνατό να αντισταθμίσει τις απώλειες των μελισσών, και επομένως της παραγωγής, χρηματοδοτώντας δράσεις για την προώθηση της παραγωγής βασίλισσα ή την αγορά των αποικιών μελισσών.

 • Συνεργασία με ειδικευμένους φορείς για την υλοποίηση προγραμμάτων εφαρμοσμένης έρευνας στον τομέα της μελισσοκομίας και των προϊόντων

Η ευκαιρία που παρέχεται από τον κανονισμό για την ένταξη συγκεκριμένων σχεδίων εφαρμοσμένης έρευνας για τη βελτίωση της ποιότητας του μελιού στα προγράμματα μελιού και η διάδοση των αποτελεσμάτων των εν λόγω έργων, μπορούν να συμβάλουν στην αύξηση του εισοδήματος των παραγωγών στις ειδικές περιοχές.

 

Κοινοποίηση και την παρακολούθηση

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στην άμεση βοήθεια που χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό του ΕΓΤΕ για τη μελισσοκομία και την υποστήριξη αυτών των μέτρων, τα κράτη μέλη οφείλουν να κοινοποιούν τριετές μελισσοκομικό τους πρόγραμμα στην Επιτροπή έως τις 15 Απριλίου του πρώτου έτους της τριετούς περιόδου που καλύπτεται από το πρόγραμμα.
Τα εθνικά προγράμματα θα πρέπει:

 • περιγράφουν την κατάσταση στον τομέα?
 • να αναφέρει τον στόχο του προγράμματος?
 • περιγράφουν τα μέτρα και να προσδιορίσει το κόστος της εφαρμογής τους?
 • τις υπολογιζόμενες δαπάνες και το σχέδιο χρηματοδότησης κατανέμεται ετησίως, σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο?
 • αναφέρουμε τις ισχύουσες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που είναι?
 • αναφέρει τις οργανώσεις και τους συνεταιρισμούς μελισσοκομία που το κράτος μέλος συνεργάστηκε με την κατάρτιση του προγράμματος?
 • ρυθμίσετε τις ρυθμίσεις για την παρακολούθηση και αξιολόγηση του προγράμματος μελισσοκομίας.

Εκτός από τα προγράμματα μελισσοκομίας, τα κράτη μέλη πρέπει επίσης να υποβάλει στην Επιτροπή έγγραφα που προδιαγράφουν πώς τα προγράμματα θα πρέπει να παρακολουθούνται, προκειμένου να ελέγξει τη συμμόρφωση με τους όρους με τους οποίους χορηγείται η εθνική ενίσχυση.

εκθέσεις εφαρμογής

Σύμφωνα με το άρθρο 184 (2) του ενιαίου κανονισμού ΚΟΑ υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, μια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή των μελισσοκομικών προγραμμάτων στα κράτη μέληκάθε τρία χρόνια.
>> Πηγαίνετε στις εκθέσεις εφαρμογής

Τρέχοντα προγράμματα μελισσοκομίας στα κράτη μέλη 2011-2013

Προς το παρόν, η μελισσοκομία είναι ένας τομέας ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τόσο για τα προϊόντα που προσφέρει, αλλά και για τη συμβολή της στη διατήρηση της περιβαλλοντικής ισορροπίας.
Στη στήριξη της παραγωγής και της εμπορίας του μελιού, η ΕΕ παρέχει € 32 εκατομμύρια για το τρέχον μελισσοκομικό πρόγραμμα τριετούς (2011-2013), συν-χρηματοδότηση των μέτρων προτεραιότητας που αποσκοπούν στη βελτίωση του τομέα της μελισσοκομίας στα κράτη μέλη.

 

Τα μελλοντικά προγράμματα μελισσοκομίας στα κράτη μέλη 2014-2016

Στο πνεύμα της νέας στρατηγικής της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα , η Επιτροπή θα συνεχίσει να εφαρμόζει βιώσιμες πολιτικές για την ανάπτυξη του τομέα της μελισσοκομίας λόγω της περιβαλλοντικής υπηρεσίας που εκτελούνται από τις μέλισσες μέσω της επικονίασης.
Η μελισσοκομία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην αειφόρο ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών και θα συνεχίσουν να επωφελούνται από την ΚΓΠ μετά το 2013.
Προκειμένου να βελτιωθεί και να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα των μελισσοκομικών προγραμμάτων θα διατηρηθεί στενή συνεργασία με τον μελισσοκομικό τομέα σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο.
μελισσοκομικών προγραμμάτων για 2014-2016 σε όλα τα 28 κράτη μέλη, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εγκρίθηκαν στην επιτροπή διαχείρισης στις 18 Ιουλίου 2013.

Σχετικές δημοσιεύσεις

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ- Προσπαθήστε να γράφετε με Ελληνικούς χαρακτήρες! - Ο Χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για το περιεχόμενο των σχολίων που αναρτά και δημοσιεύει. Αναφορές που θίγουν ή βλάπτουν ονόματα διαγράφονται από την διαχείριση ή σε κάποιες περιπτώσεις τροποποιούνται. - Οι απόψεις, θέσεις του συγγραφέα - αρθρογράφου δεν υιοθετούνται απαραίτητα από την συντακτική ομάδα του site και είναι αποκλειστικός υπεύθυνος για τα γραφόμενα.