ΕΠΕΙΓΟΝ-Δράσεις 3.1 και 3.2

Μελισσοκομικός-Περιβαλλοντικός Σύλλογος Σαρωνικού <Το Κεντρί>

ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Για επιδότήσεις και αίτηση για τις Δράσεις 3.1 και 3.2

Δηλώσεις έως 14 Ιουνίου 2017.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

 

 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών

(άρθρο 8 παρ.4 Ν.1599/1986)

 

 

 

 

ΠΡΟΣ(1):

 

Ο-Η Όνομα                                                                                                Επώνυμο

 

Όνοµα και Επώνυµο Πατέρα:

 

Όνοµα και Επώνυµο Μητέρας:

 

Ηµεροµηνία γέννησης(2):

 

Τόπος Γέννησης:

 

Αριθµός ∆ελτίου Ταυτότητας:                                                                             Τηλ:

 

Τόπος Κατοικίας:                                                                        Οδός:                                                       Αριθ:                    ΤΚ:

∆/νση Ηλεκτρ.

Ταχυδροµείου

 

Αρ. Τηλεοµοιοτύπου (Fax):

(Εmail):

 

 

 

Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3, που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του

Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

 

 

α) Τα αναφερόμενα στην αίτηση – δήλωση στοιχεία όσο και τα αντίστοιχα στο έντυπο Ε1 ή Ε3 είναι αληθή

 

 

β] Δεν έχω υποβάλει αίτηση για ένταξη σε αντίστοιχη δράση σε άλλο Εθνικό ή Κοινοτικό πρόγραμμα ενίσχυσης

 

γ] θα διατηρήσω τις κυψέλες αντικατάστασης για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την ημερομηνία

αγοράς τους και θα τις επιδεικνύω στις Εθνικές και Κοινοτικές Αρχές

 

δ) Έχω λάβει γνώση και αποδέχομαι τους όρους και προϋποθέσεις χορήγησης της ενίσχυσης

 

 

 

 

 

 

Ηµεροµηνία:      ……….20……

 

Ο – Η ∆ηλ.

 

 

 

(Υπογραφή)

 

 

 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόµενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δηµόσιου τοµέα, που απευθύνεται η αίτηση.

(2) Αναγράφεται ολογράφως.

(3) «Όποιος  εν  γνώσει  του  δηλώνει  ψευδή  γεγονότα  ή  αρνείται  ή  αποκρύπτει  τα  αληθινά µε  έγγραφη  υπεύθυνη  δήλωση  του άρθρου 8 τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι 10 ετών.”

(4)  Σε  περίπτωση  ανεπάρκειας  χώρου  η  δήλωση  συνεχίζεται  στην  πίσω  όψη  της  και  υπογράφεται  από  τον  δηλούντα  ή  την δηλούσα.

————————————————————————————————————————————-

ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ

Για συμμετοχή στις δράσεις του Καν.1308/Ε.Ε/2013

α) 3.1 «Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων»

β) 3.2«Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας»

ΠΡΟΣ: ΔΑΟΚ  ή    Κ.Μ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ημερομηνία: …………………..

Αριθμ. Πρωτ.: ………………….

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ

 

Επώνυμο: ……………………………………….. Όνομα: ………………………………

Πατρώνυμο: ………………………  Ημερ.Γέννησης……………………Τόπος Γέννησης:…………………

Α.Δ.Τ.: ……………………………..  Εκδ. Αρχή: ………………………………………

Α.Φ.Μ./ΔΟΥ …………………………………………

Τηλέφωνο επικοινωνίας: …………………………………………………………………

Ταχυδρομική Διεύθυνση Μόνιμης Κατοικίας: ………………………………………………………….

Δήμος: ………………………………………….Νομός:: ………………………………………………………

ΙΒΑΝ: ………………………………………………………….…Τράπεζα:…………………………..

Κωδικός Αριθμός Μελισσοκομικού Βιβλιαρίου: ………………………………………………..

Κατεχόμενος αριθμός κυψελών………………………..

Παρακαλώ να με εντάξετε: (σημειώστε Χ στο ή στα αντίστοιχα τετράγωνα)

α) Δράση 3.1- Αιτούμενος αριθμός κυψελών προς αντικατάσταση …………………κυψέλες

β) Δράση 3.2-  αριθμός κυψελών προς μετακίνηση   …………………κυψέλες

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 22 του Ν.1599/1986, δηλώνω ότι:

 1. Τα στοιχεία που δηλώνονται στην παρούσα ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ είναι αληθή και αποδέχομαι την τοιχοκόλλησή τους.
 2. Είμαι υπόχρεος υποβολής εντύπου Ε1/Ε3: ΝΑΙ     /  ΟΧΙ 
 3. Είμαι εγγεγραμμένος στο ΜΑΕΕ ως επαγγελματίας αγρότης: ΝΑΙ        ΟΧΙ 
 4. Η συνήθης περιοχή μόνιμης εγκατάστασης των μελισσών μου είναι στη θέση ……………………του Δήμου………………………του Νομού ………………………..
 5. Τα μελίσσια μου συνήθως παραμένουν στην παραπάνω περιοχή από …………….έως……………..
 6. Είμαι κάτοχος του υπ΄αριθμ. ………………………ΦΙΧ αυτοκινήτου
 7. Είμαι υποχρεωμένος να τηρώ πρωτότυπα παραστατικά στο αρχείο μου:  ΝΑΙ   ΟΧΙ 
 8. Μετακινήσεις κυψελών με μελισσοσμήνη  (αριθμός όχι λιγότερος των 60) στις  περιοχές:

ΠΙΘΑΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ

Νομός Δήμος -Περιοχή Κυψέλες Μήνας

Για τις ανωτέρω μετακινήσεις τηρώ αρχείο των σχετικών δελτίων αποστολής.

Τα παραπάνω στοιχεία είναι αληθή και οι αρμόδιες υπηρεσίες μπορούν ανά πάσα στιγμή να τα ελέγξουν.

Συνημμένα:

1.Φωτοαντίγραφο θεωρημένου μελισσοκομικού βιβλιαρίου 

    Ο ΑΙΤΩΝ/Η ΑΙΤΟΥΣΑ

2.Φωτοαντίγραφο του εντύπου Ε1 ή/και Ε3 της πιο πρόσφατης φορολογικής δήλωσης  

3.Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του τραπεζικού λογαριασμού με το ΙΒΑΝ 

4.Φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του ΦΙΧ μελ/κού – αγροτικού αυτοκινήτου  

 1. Βεβαίωση εγγραφής στο ΜΑΕΕ ως επαγγελματίας αγρότης 
 2. Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86 

————————————————————————————————————————————–

ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

Μάρνη 34 Αθήνα, 104 32 – Τηλέφωνο 210-52.37.919 – Email: kmattikis@gmail.com

 

—————————————————————————————————————————————–

Αθήνα 26/5/2017

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

To Μελισσοκομικό Κέντρο ΑΤΤΙΚΗΣ   ενημερώνει τους μελισσοκόμους της Περιφέρειας Αττικής (Περιφερειακή Ενότητα Αθηνών, Ανατολικής και Δυτικής Αττικής)   ότι  συνεχίζονται οι δράσεις «Αντικατάσταση κυψελών» και «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας» για το έτος 2017.

 

Σύμφωνα με την εγκύκλιο που εξέδωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η  14-6-2017.

Με σκοπό την πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση των μελισσοκόμων για την υλοποίηση των δράσεων αλλά και για άλλα σημαντικά  θέματα που αφορούν τον κλάδο της μελισσοκομίας το Μελισσοκομικό Κέντρο ΑΤΤΙΚΗΣ  διοργανώνει συναντήσεις σε Μελισσοκομικούς Συνεταιρισμούς, Συλλόγους και σε κατά τόπους Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της ζώνης ευθύνης του.
Για τη δράση 3.1 «Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων»
Ενισχύεται η δαπάνη για την προμήθεια καινούργιων κυψελών, αξίας μέχρι τριάντα ευρώ (30,00 €) ανά κυψέλη, από την 1η Αυγούστου 2016 έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στη Δράση .Το ποσοστό αντικατάστασης ανέρχεται μέχρι και 10% των κατεχόμενων κυψελών .Οι δικαιούχοι μελισσοκόμοι της δράσης θα πρέπει να είναι κάτοχοι μελισσοκομικής εκμετάλλευσης τουλάχιστον 20 κυψελών και να διαθέτουν μελισσοκομικό βιβλιάριο σε ισχύ (θεωρημένο) κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Για τη δράση 3.2 «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας»
Ενισχύεται η δαπάνη μετακίνησης των μελισσοσμηνών, για την εκμετάλλευση συγκεκριμένης ανθοφορίας από τον συνήθη μόνιμο τόπο της μελισσοκομικής εκμετάλλευσης σε άλλον κατά το χρονικό διάστημα από την 1η Μαρτίου 2017 έως  και την 30η Ιουνίου 2017

Οι δικαιούχοι μελισσοκόμοι της δράσης θα πρέπει:

α) Να είναι κάτοχοι μελισσοκομικής εκμετάλλευσης τουλάχιστον 110 παραγωγικών μελισσοσμηνών.

β) Η ελάχιστη ακαθάριστη αξία της συνολικής γεωργικής παραγωγής τους να είναι 5.000 € με εξαίρεση τους μελισσοκόμους οι οποίοι υπέβαλλαν Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (Δήλωση ΟΣΔΕ) για πρώτη φορά το έτος 2016

γ) Να έχουν βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΕΕ) ως επαγγελματίες αγρότες

δ) Nα διαθέτουν μελισσοκομικό βιβλιάριο σε ισχύ (θεωρημένο) κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Για πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο:

Κέντρο Μελισσοκομίας Αττικής , Μάρνη 34 Αθήνα , τηλέφωνο 210-52.37.919

Email: kmattikis@gmail.com  ή στις κατά τόπους Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής

 

Σχετικές δημοσιεύσεις

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ- Προσπαθήστε να γράφετε με Ελληνικούς χαρακτήρες! - Ο Χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για το περιεχόμενο των σχολίων που αναρτά και δημοσιεύει. Αναφορές που θίγουν ή βλάπτουν ονόματα διαγράφονται από την διαχείριση ή σε κάποιες περιπτώσεις τροποποιούνται. - Οι απόψεις, θέσεις του συγγραφέα - αρθρογράφου δεν υιοθετούνται απαραίτητα από την συντακτική ομάδα του site και είναι αποκλειστικός υπεύθυνος για τα γραφόμενα.