Κώδικας Τροφίμων και Ποτών (ΚΤΠ, ΦΕΚ 788/ Β731.12.1987), όπως ισχύει και προσθήκη άρθρου 87 α: «Βασιλικός πολτός».

Μελισσοκομικός Περιβαλλοντικός Σύλλογος Σαρωνικού¨Το Κεντρί¨

Κοινή Υπουργική Απόφαση 135/2018 – ΦΕΚ 3416/Β/10-8-2018

Αντικατάσταση του τίτλου του Κεφαλαίου ΙΧ του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (ΚΤΠ, ΦΕΚ 788/ Β731.12.1987), όπως ισχύει και προσθήκη άρθρου 87 α: «Βασιλικός πολτός» στο εν λόγω κεφάλαιο του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών.


Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 135/2018

ΦΕΚ 3416/Β/10-8-2018

Αντικατάσταση του τίτλου του Κεφαλαίου ΙΧ του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (ΚΤΠ, ΦΕΚ 788/ Β731.12.1987), όπως ισχύει και προσθήκη άρθρου 87 α: «Βασιλικός πολτός» στο εν λόγω κεφάλαιο του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1.Το αριθμ. οικ. 30/003/000/2432/14.06.2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Αλκοόλης και Τροφίμων του Γενικού Χημείου του Κράτους.

2.Το εδάφιο δ της παρ. 8 του άρθρου 6 του ν. 4328/1929 (ΦΕΚ 272/Α’/1929) «Περί συστάσεως Γενικού Χημείου του Κράτους», όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 6 του άρθρου 11 του ν. 2343/1995 (ΦΕΚ 211/Α71995).

3.Το άρθρο 4 του Διατάγματος της 31ης Οκτωβρίου 1929 «Περί κανονισμού της λειτουργίας και των εργασιών του Συμβουλίου της Χημικής Υπηρεσίας» (ΦΕΚ Α’ 391).

4.Την αριθμ. 1078204/927/0006Α/681992 απόφαση των Υπουργών Προεδρίας και Οικονομικών «Περιορισμός Συλλογικών Οργάνων του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ Β’ 517).

5.Τα άρθρα 122 και 89 του π.δ. 284/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 128), όπως ισχύει.

6.Τις διατάξεις του κεφ. Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94), και ειδικότερα το άρθρο 2 παρ. 1, το άρθρο 14 παράγραφος

2εδάφιο γ, και το άρθρο 41 παράγραφοι 2 και 3.

7.Την Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10032017 (Β’ 968) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

8.Το π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων…» (Α’ 114).

9.Το π.δ. 97/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 138).

10.Την Υ200/2016 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ιωάννη Τσιρώνη» (Β’3755).

11.Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 210).

12.Την ΥΠΟΙΚ 0010218 ΕΞ2016 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Οικονομικών Αικατερίνη Παπανάτσιου» (Β’ 3696).

13.Τις διατάξεις του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του π.δ. 63/2005 (Α’98).

14.Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Εγκρίνουμε την 135/2018 απόφαση του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου, η οποία ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 21ης Ιουνίου 2018, και η οποία έχει ως εξής:

«ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Εγκρίνουμε την «Αντικατάσταση του τίτλου του Κεφαλαίου ΙΧ του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (ΚΤΠ) (ΦΕΚ 788/Β’/31.12.1987) όπως ισχύει και την εισαγωγή άρθρου 87α «Βασιλικός πολτός» στο εν λόγω κεφάλαιο του ΚΤΠ’, ως εξής:

 

Ο τίτλος του Κεφαλαίου ΙΧ αντικαθίσταται ως εξής:

«ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΑΥΤΩΝ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Χ»».

Μετά το άρθρο 87, προστίθεται άρθρο 87α, ως εξής:

«Άρθρο 87α

Βασιλικός πολτός

1.Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται στο προϊόν «βασιλικός πολτός», όπως αυτό ορίζεται στην παράγραφο 2 και με αυτές καθορίζονται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του.

2.α. Βασιλικός πολτός είναι το μίγμα των εκκρίσεων από τους υποφαρυγγικούς και γναθικούς αδένες των εργατριών μελισσών του είδους Apis mellifera L. Έχει κρεμώδη ή ζελατινώδη παχύρευστη υφή σε κανονική θερμοκρασία και είναι γαλακτόχρουν ή υποκίτρινο ιριδίζον. Η οσμή του είναι οξεία και διαπεραστική και η γεύση του είναι δριμεία και πικάντικη.

β. Το προϊόν πρέπει να είναι απαλλαγμένο από φυσαλίδες και ξένες ουσίες. Η ελάχιστη παρουσία μικροκρυσταλλικών δομών μπορεί να είναι αποδεκτή ως αποτέλεσμα της αποθήκευσης του προϊόντος. Ο βασιλικός πολτός δεν πρέπει να περιέχει προνύμφες ή συνθλιμμένους ιστούς προνυμφών μελισσών. Δεν πρέπει να έχει αλλοιωθεί το χρώμα, η γεύση και το άρωμά του, ούτε να έχει αρχίσει να υφίσταται ζύμωση.

γ. Ο βασιλικός πολτός θα πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές των Παραρτημάτων Ι και ΙΙ.

Ο βασιλικός πολτός είναι φυσικό προϊόν στο οποίο δεν επιτρέπεται η προσθήκη άλλου συστατικού, συμπεριλαμβανομένων των προσθέτων τροφίμων και οποιασδήποτε μορφής επεξεργασία.

3.Ο βασιλικός πολτός πρέπει να παρασκευάζεται σύμφωνα με τους όρους υγιεινής που καθορίζονται από την νομοθεσία για την υγιεινή των τροφίμων, αλλά και τους ειδικούς κανόνες υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης. Θα πρέπει, επίσης, να πληροί τα προβλεπόμενα στο Παράρτημα ΙΙ μικροβιολογικά κριτήρια.

4.Ο βασιλικός πολτός θα πρέπει να είναι σύμφωνος με την ισχύουσα σχετική νομοθεσία της Ένωσης όσον αφορά στα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοπροστατευτικών ουσιών.

5.Ο βασιλικός πολτός υπάγεται στα ευαλλοίωτα τρόφιμα, κατά την έννοια του άρθρου 20 του παρόντος Κώδικα και, ως εκ τούτου, συντηρείται και διακινείται σε ψύξη και για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα σε κατάψυξη.

6.Τα υλικά συσκευασίας του βασιλικού πολτού πρέπει να πληρούν τους όρους που προβλέπονται στην ενωσιακή και την εθνική νομοθεσία για τα υλικά και τα αντικείμενα σε επαφή με τρόφιμα.

7.α. Η επισήμανση του προσυσκευασμένου βασιλικού πολτού πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις ενδείξεις που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας της Ένωσης.

β. Στον προσυσκευασμένο βασιλικό πολτό δύναται να αναγράφεται ένδειξη που να υποδηλώνει τη χώρα συλλογής.

8.Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου αφορούν στα προϊόντα που παράγονται στην Ελλάδα, ενώ κάθε προϊόν το οποίο έχει παρασκευασθεί ή/και έχει διατεθεί νομίμως στο εμπόριο σε άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε. ή στην Τουρκία, ή έχει παρασκευασθεί νομίμως σε κράτος μέλος της ΕΖΕΣ που είναι συμβαλλόμενο μέρος της συνθήκης του ΕΟΧ, μπορεί να διατίθεται στην αγορά στην Ελλάδα, όταν έχει παρασκευασθεί σύμφωνα με πρότυπα, προδιαγραφές ή και διαδικασίες παρασκευής και δοκιμών, που εγγυώνται ποιότητα και ασφάλεια για την προστασία της ανθρώπινης υγείας και ασφάλειας καθώς και του περιβάλλοντος.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι ΚΑΙ ΙΙ

Κατά τη διάθεσή του στο εμπόριο ως βασιλικός πολτός ή όταν χρησιμοποιείται σε οποιοδήποτε προϊόν που προορίζεται για κατανάλωση από τον άνθρωπο, ο βασιλικός πολτός πρέπει να ανταποκρίνεται στα χαρακτηριστικά σύστασης του Παραρτήματος Ι και στα μικροβιολογικά κριτήρια του Παραρτήματος ΙΙ:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Υγρασία (%)

60-70

10 – υδροξυ – 2 – δεκενοϊκό οξύ (10-HDA) (%)

1,0-6,0

Πρωτεΐνες (%)

>10

Φρουκτόζη(%)

2-9

Γλυκόζη (%)

2-9

Σακχαρόζη (%)

0-6

Ολικά Σάκχαρα (%)

7-16

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Ολική μικροβιακή χλωρίδα (cfu/g)

500

Παθογόνοι μικροοργανισμοί:

 

Κολοβακτηρίδια (mpn/g)

Μη ανιχνεύσιμο

Salmonella (mpn/g)

Μη ανιχνεύσιμο

 

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ωστόσο τα προϊόντα που έχουν διατεθεί στην αγορά ή έχουν επισημανθεί πριν από τη δημοσίευση της απόφασης και δεν είναι σύμφωνα με την παρούσα απόφαση, μπορούν να εξακολουθήσουν να διατίθενται στην αγορά μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Δ. ΤΣΙΠΗ ΣΤΕΦΑΝΙΤΣΗ Ε. ΔΟΥΜΕΝΗ

Τα μέλη: Ι. Ρουσσιά, Ε. Λαμπή, Ε. Δήμα, Ε. Μπαρμπούνης, Η. Κουλαδούρος, Β. Κωσταντίνου, Σ. Σάμιος, Λ. Φαρμάκης.».

 

Άρθρο 2

H παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 31 Ιουλίου 2018

 

 


Κατεβάσετε το αρχείο με το πρωτότυπο κείμενο, όπως είναι δημοσιευμένο στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ.) του Εθνικού Τυπογραφείου.

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο