ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ,εφαρμογή της περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του Κανονισμού 852/2004

Μελισσοκομικός Περιβαλλοντικός Σύλλογος Σαρωνικού<Το Κεντρί>
Κοινοποιούμε μήνυμα που στάλθηκε από την Ο.Μ.Σ Ε,με mail στον σύλλογό μας.

Καλησπέρα από το γραφείο της ΟΜΣΕ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Λάρισα, 14-3-2017

Αρ. Πρωτ. 2091

ΚΟΥΜΑ 4 Τ.Κ 41222 ΛΑΡΙΣΑ

ΤΗΛ. 2410 549724 – 533366 FAX :2410- 549725

ΤΗΛ ΠΡΟΕΔΡΟΥ: 6977863444

E-mail:omse@otenet.gr info@omse.gr Web: www.omse.gr

Προς: Μελισσοκομικό Σύλλογο Ιωαννίνων

, Πρόεδρο κ Αν. Ποντίκη

Κοιν. : Σύλλογοι- μέλη.

Αγαπητέ πρόεδρε

Στα ερωτήματα που θέτεις σου γνωρίζω: Ο νόμος 4015/2011 ως προς τις αγροτοσυνδικαλιστικές οργανώσεις στηρίζεται στο νόμο 1361/1983 και εκεί πάνω κάνει τις τροποποιήσεις του. Το άρθρο 6 του Ν. 1361/1983, το οποίο δεν τροποποιήθηκε, ορίζει ρητά ότι τα μέλη του συλλόγου θα πρέπει να είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες ή συνταξιούχοι αγρότες.

Οι Έλληνες μελισσοκόμοι, σε ποσοστό άνω του 80% είναι ετεροαπασχολούμενοι ή ερασιτέχνες και η απλή λογική λέει ότι σε καμιά περίπτωση δε θα μπορούσαμε να οργανωθούμε (σύλλογοι –ΟΜΣΕ) κάτω από τους προαναφερόμενους νόμους.

Η Ομοσπονδία μας και οι σύλλογοί μας ιδρύθηκαν με νόμους του αστικού κώδικα, που αναφέρονται στο καταστατικό μας. Είμαστε καθαρά συνδικαλιστικοί φορείς και κανένας δε μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στη λειτουργία μας. Από την πρώτη μέρα ζητήσαμε την εξαίρεση της μελισσοκομίας από τον Ν. 4015/2011, μόνο και μόνο για να μην τον χρησιμοποιήσουν οι επιτήδειοι για ζημιά στον κλάδο.

Είμαστε ο μόνος οργανωμένος κλάδος στη γεωργοκτηνοτροφία και αυτό δεν είναι αρεστό στους εκπροσώπους αλλότριων συμφερόντων. Όλες οι άλλες τοποθετήσεις-ερμηνείες που γίνονται στηρίζονται σε άγνοια ή κακοήθεια και ας προβληματιστούμε όλοι για τις επιδιώξεις τους.

Η Ομοσπονδία και οι σύλλογοι απολογούνται μόνο στα μέλη τους, τους μελισσοκόμους και μόνο σ’ αυτούς.

Για την πώληση των προϊόντων μας απευθείας στον καταναλωτή, χωρίς να περνάμε από συσκευαστήριο, ο κανονισμός ΕΕ 852/2004 μας δίνει τη δυνατότητα και η πρότασή μας για την εφαρμογή του είναι συγκεκριμένη και αναρτημένη στην ιστοσελίδα μας. Σας την επισυνάπτω και εδώ.

Στη διάθεσή σας για κάθε άλλη διευκρίνιση.

Συναδελφικά

Βασίλης Ντούρας

Πρόεδρος Ο.Μ.Σ.Ε.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 

 

 

 

Για τη ρύθμιση θεμάτων διάθεσης μικρών ποσοτήτων μελιού από παραγωγούς στον τελικό καταναλωτή ή στα τοπικά καταστήματα λιανικής πώλησης που προμηθεύουν άμεσα τον τελικό καταναλωτή σε εφαρμογή της περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του Κανονισμού 852/2004

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

 

…………………………………………………………

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 

 

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

 1. 1 α. Των άρθρων 1, παρ. 1, 2, και 3 του Ν. 1338/83 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (ΦΕΚ Α΄ 34), όπως αυτά τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 6, παρ. 4, του Ν. 1440/84 (ΦΕΚ Α΄ 70), και 65 του Ν. 1892/90 (ΦΕΚ Α΄ 101) και ισχύουν σήμερα.

β. Του άρθρου 22, παρ. 3, του Ν. 992/1979 «Περί οργανώσεως των διοικητικών υπηρεσιών δια την εφαρμογήν της Συνθήκης Προσχωρήσεως της Ελλάδος εις τας Ευρωπαϊκάς Κοινότητας και ρυθμίσεως συναφών θεσμικών και οργανωτικών θεμάτων» (ΦΕΚ Α΄ 280).

 

 1. Του άρθρου 62 παρ. 2 περ. β΄ του ν. 4235/2014 (Α΄32), όπως η παρ. 2 τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 46 του ν. 4384 /2016 (Α΄78).

 

 1. Του άρθρου 31 του Προεδρικού Διατάγματος 79/2007 (ΦΕΚ Α΄ 95) «περί αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 και 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους κανόνες υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης, των επισήμων ελέγχων στα προϊόντα αυτά που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και τους κανόνες υγείας και καλής διαβίωσης των ζώων και εναρμόνιση της κτηνιατρικής νομοθεσίας προς την υπ’ αριθμ. 2004/41/ΕΚ Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου».

 

 1. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», το οποίο τέθηκε σε ισχύ με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄98).

 

 1. Τις διατάξεις του  κανονισμού  (ΕΚ) 852/2004 ΕΚ, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την υγιεινή των τροφίμων, ο οποίος δεν ισχύει στην άμεση προμήθεια, από τον παραγωγό, μικρών ποσοτήτων πρωτογενών προϊόντων στον τελικό καταναλωτή ή σε τοπικά καταστήματα λιανικής πώλησης που προμηθεύουν άμεσα τον τελικό καταναλωτή (άρθρο 1 παράγραφος 2,περίπτωση γ).

 

 1. Τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων

 

 1. Τις διατάξεις του κανονισμού αριθ. 1069/2009 «περί υγειονομικών κανόνων για ζωικά υποπροϊόντα και παράγωγα προϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1774/2002»

 

 1. Τις διατάξεις της Οδηγίας 2001/110/ΕΚ του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 2001 για το μέλι.

 

 1. Τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές, την τροποποίηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 και (ΕΚ) αριθ. 1925/2006 και την κατάργηση της οδηγίας 87/250/ΕΟΚ της Επιτροπής, της οδηγίας 90/496/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της οδηγίας 1999/10/ΕΚ της Επιτροπής, της οδηγίας 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των οδηγιών της Επιτροπής 2002/67/ΕΚ και 2008/5/ΕΚ και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 608/2004 της Επιτροπής, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

 

 1. Τις διατάξεις του κανονισμού 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου

 

 1. Την ανάγκη ρύθμισης θεμάτων διάθεσης μελιού από παραγωγούς στον τελικό καταναλωτή ή στα τοπικά καταστήματα λιανικής πώλησης που προμηθεύουν άμεσα τον τελικό καταναλωτή

 

 1. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης Υπουργικής Απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε ότι:

 

 

Άρθρο 1

Σκοπός

 

 1. Με τις διατάξεις της παρούσας καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την απευθείας διάθεση ιδιοπαραγόμενων μικρών ποσοτήτων μελιού από τις μελισσοκομικές εκμεταλλεύσεις προς τον τελικό καταναλωτή σε εφαρμογή της περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του Κανονισμού 852/2004.
 2. Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης εφαρμόζονται στους χώρους συλλογής, φυγοκέντρησης και συσκευασίας μελιού στις εγκαταστάσεις μελισσοκομίας, οι οποίοι εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού 852/2004.

Άρθρο 2

Ορισμοί

 

 1. Ως «μέλι» νοείται το μέλι κατά την έννοια του άρθρου 67 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών
 2. Ως «εγκαταστάσεις μελισσοκομίας» νοούνται οι εγκαταστάσεις του μελισσοκόμου όπου διενεργούνται εργασίες πρωτογενούς παραγωγής. Στην πρωτογενή παραγωγή περιλαμβάνεται η συλλογή, η φυγοκέντρηση και η συσκευασία μελιού όταν αυτές διενεργούνται στους χώρους του μελισσοκόμου.
 3. Ως «Αρμόδιες Αρχές» νοούνται οι Αρμόδιες Αρχές του άρθρου 2 του Ν. 4235/2014 (Α΄32).
 4. Σε εφαρμογή της περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του Κανονισμού 852/2004, όλες οι εγκαταστάσεις μελισσοκομίας όλοι οι μελισσοκόμοι δύνανται να προμηθεύουν:

α) άμεσα τον τελικό καταναλωτή ή/και στις αγορές που βρίσκονται εντός της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία εδρεύει  η εγκατάσταση μελισσοκομίας ή/και

β) καταστήματα λιανικής πώλησης που προμηθεύουν μέλι στον τελικό καταναλωτή και βρίσκονται εντός της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία εδρεύει  η εγκατάσταση μελισσοκομίας,

γ) μέχρι δέκα (10)  δεκαπέντε (15) κιλά  μελιού ανά κυψέλη  ετησίως και μέχρι συνολικής ετήσιας παραγωγής χιλίων διακοσίων (1.200) κιλών μελιού.  ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: Δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή η άνιση μεταχείριση των μελισσοκόμων! Επί της ουσίας τιμωρούνται το σύνολο των επαγγελματιών μελισσοκόμων και όσοι έχουν πάνω από 120 μελίσσια.

 

 

Άρθρο 3

Γενικές απαιτήσεις

 

 1. Για την εφαρμογή της παρούσας οι εγκαταστάσεις μελισσοκομίας οι μελισσοκόμοι πρέπει να διαθέτουν μελισσοκομικό βιβλιάριο σε ισχύ.
 2. Οι φορείς των εγκαταστάσεων μελισσοκομίας μελισσοκόμοι πρέπει να τηρούν κανόνες ορθής μελισσοκομικής πρακτικής και κανόνες ορθής υγιεινής πρακτικής.
 3. Η απευθείας διάθεση μη ιδιοπαραγόμενων προϊόντων μελισσοκομίας απαγορεύεται.

 

Άρθρο 4

Γνωστοποίηση εγκαταστάσεων μελισσοκομίας

 

 1. Η γνωστοποίηση των εγκαταστάσεων μελισσοκομίας γίνεται με βάση το Νόμο 4442/2016 (ΦΕΚ Α 230) ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: Ο Ν. 4442/2016 αφορά νεοσύστατες επιχειρήσεις τροφίμων και όχι τις ήδη υπάρχουσες μελισσοκομικές εγκαταστάσεις που δεν μπορεί να νοηθούν ως επιχειρήσεις τροφίμων. Στην μελισσοκομική εγκατάσταση δεν γίνεται καμία επεξεργασία αλλά οι εργασίες που αναφέρονται στο άρθρο 2, παράγραφος 2 της παρούσης.

 

 1. Η ΔΑΟΚ της οικείας Περιφερειακής Ενότητας τηρεί μητρώο των εγκαταστάσεων  μελισσοκομίας που εμπίπτουν στην παρούσα απόφαση, το οποίο και κοινοποιεί στην Διεύθυνση Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προκειμένου να ενημερωθεί το Εθνικό Μητρώο.  

 

Η γνωστοποίηση των εγκαταστάσεων μελισσοκομίας στις αρμόδιες αρχές παρέχεται μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου μελισσοκόμων, το οποίο περιέχει πλήρη στοιχεία  του μελισσοκόμου και της μελισσοκομικής του επιχείρησης, όπως αναφέρονται στο μελισσοκομικό του βιβλιάριο, καθώς  και της μελισσοκομικής του εγκατάστασης, τα στοιχεία της οποίας δηλώνει υπεύθυνα στην ΔΑΟΚ της Περιφερειακής του Ενότητας. Πρόσβαση στο ηλεκτρονικό μητρώο μελισσοκόμων έχουν όλες οι αρμόδιες διοικητικές και ελεγκτικές αρχές.

 

 

Άρθρο  5

Συσκευασία και Επισήμανση

 1. Τα υλικά συσκευασίας πρέπει να είναι κατάλληλα για επαφή με τα τρόφιμα.
 2. Το μέλι πρέπει να φέρει ετικέτα με την απαιτούμενη πληροφορία σύμφωνα με τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τον Κανονισμό 1169/2011 και τον κωδικό του μελισσοκόμου.

 

 

Άρθρο  6

Έλεγχοι – Κυρώσεις

Οι διατάξεις του ν. 4235/2014 (Α΄32) εφαρμόζονται αναλογικά για τους ελέγχους επί της τήρησης των διατάξεων της παρούσας και την επιβολή των κυρώσεων σε περίπτωση μη συμμόρφωσης.

 

Άρθρο 7

Έναρξη ισχύος

Η απόφαση αυτή αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

                            Αθήνα,                             2016

 

                                           

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

 

 

 

Σχετικές δημοσιεύσεις

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ- Προσπαθήστε να γράφετε με Ελληνικούς χαρακτήρες! - Ο Χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για το περιεχόμενο των σχολίων που αναρτά και δημοσιεύει. Αναφορές που θίγουν ή βλάπτουν ονόματα διαγράφονται από την διαχείριση ή σε κάποιες περιπτώσεις τροποποιούνται. - Οι απόψεις, θέσεις του συγγραφέα - αρθρογράφου δεν υιοθετούνται απαραίτητα από την συντακτική ομάδα του site και είναι αποκλειστικός υπεύθυνος για τα γραφόμενα.