Νέος νόμος για τοποθέτηση μελσσοσμηνών από οικίες

Νέος νόμος για τοποθέτηση μελισσοσμηνών κοντά σε κατοικημένες περιοχές. ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 1/2008 – ΦΕΚ 1501/Β’/30.7.2008 Ασφάλεια και προστασία του Αγροτικού Περιβάλλοντος και της πρόληψης αγροτικών αδικημάτων.   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ      Αποσκοπώντας στην Ασφάλεια και στην Προστασία του Αγροτικού Περιβάλλοντος ως και στην πρόληψη των αγροτικών αδικημάτων που διαπράττονται σε αγροτι­κές εκτάσεις και αγροτικά κτήματα και αφού λάβαμε υπόψη:   α) τα άρθρα 1, 2, 3, 10, 11, 43 του ν. 3585/2007 «Προστα­σία του περιβάλλοντος, αγροτική ασφάλεια και άλλες διατάξεις», (Α’- 148)   β) το άρθρο 1 του π.δ/τος 205/2007 «Συγχώνευση…

Περισσότερα

Νομοθεσία για μελισσοκομικά αυτοκίνητα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ   Απόφαση Α2/58553/2961/30-10-2015 για ταξινόμηση ΦΙΧ αγροτικών αυτοκινήτων Ταξινόμηση Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτων μέχρι 15 τόνους σε μελισσοκόμους (ΦΕΚ 2965/Β/23-12-2011) Ταξινόμηση Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτων μέχρι 12 τόνους σε μελισσοκόμους (ΦΕΚ 404/04-04-2006) Φ.Ι.Χ. αυτοκίνητα μέχρι 12 τόνους Μ.Β. σε μελισσοκόμους Ταξινόμηση Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτου 12 τόνων σε μελισσοκόμους ΚΥΑ 32508/2512/2001 περί ταξινόμησης ΦΙΧ αυτοκινήτων σε μη κατά κύριο επάγγελμα αγρότες-μελισσοκόμους. Απόφαση Α2/16960/4389 του 1993 σχετικά με την ταξινόμηση Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτων M.B. κάτω από 4 τόνους στους δημόσιους υπαλλήλους Απόφαση Α2/38650/2944 του 2004 σχετικά με την ταξινόμηση ΦΙΧ σε δημόσιους υπαλλήλους Νόμος 1959/91…

Περισσότερα

Νόμος για αγορά ηλεκτρικής περίφραξης

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1060 29 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Απόφ. 8512 Καθεστώς ενίσχυσης στο πλαίσιο της Δράσης 1.1 «Αγορά και εγκατάσταση ηλεκτροφόρου περίφραξης» του Μτρου 216 «Στήριξη για μη παραγωγικές επενδύσεις» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007−2013. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ − ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις: 1. Του π.δ. 402/88 (ΦΕΚ 187/Α΄/26.8.1988) «Οργανισμός Υπουργείου Γεωργίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθε− σίας για την Κυβέρνηση και…

Περισσότερα

Έκδοση Μελισσοκομικού Βιβλιαρίου

Μελισσοκομικό βιβλιάριο δικαιολογητικά Έκδοση μελισσοκομικού βιβλιαρίου δικαιολογητικά διαδικασία Χορήγηση Κωδικού Αριθμού Διαδικασία: 1. Ο ενδιαφερόμενος προσέρχεται στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής του τόπου κατοικίας του και υποβάλλει Αίτηση – Δήλωση 2. Χορηγείται ο Κωδικός Αριθμός Απαιτούμενα Δικαιολογητικά: A. ΝΕΟΙ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΟΙ 1. Αίτηση-Δήλωση, (ΑΟΚ-08) εις διπλούν στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 για την ακρίβεια των δηλουμένων στην Αίτηση- Δήλωση στοιχείων (Με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής όταν δεν υπογράφεται ενώπιων μας από τον αιτούντα). 3. Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες.…

Περισσότερα

ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ

1ο   ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ Ο ενδιαφερόμενος προσέρχεται στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής του τόπου κατοικίας του και υποβάλλει Αίτηση – Δήλωση Χορηγείται ο Κωδικός Αριθμός Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:  ΝΕΟΙ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΟΙ Αίτηση-Δήλωση, εις διπλούν στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 για την ακρίβεια των δηλουμένων στην Αίτηση- Δήλωση στοιχείων (Με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής όταν δεν υπογράφεται ενώπιόν μας από τον αιτούντα). Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες. Αποδεικτικά στοιχεία απόκτησης μελισσοσμηνών. Βεβαίωση περί κατοχής μελισσοσμηνών, από Μελισσοκομικό Σύλλογο ή εφόσον δεν…

Περισσότερα

Πρόγραμμα Βελτίωσης Συνθηκών Παραγωγής & Εμπορίας Προϊόντων Μελισσοκομίας

    Αποφάσεις προγράμματος για το έτος 2015 Αριθμ. 1220/79941 (ΦΕΚ Β΄1539/22.07.2015) Έγκριση δαπάνης και καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής των δράσεων 1.2 «Ηλεκτρονικό Δίκτυο Μελισσοκομίας − Melinet» και 6.1 «Εφαρμοσμένη Έρευνα», στα πλαίσια του προγράμματος βελτίωσης των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας για το έτος 2015 Αριθμ. 973/64400 (ΦΕΚ Β΄1170/18.06.2015) Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για την εφαρμογή της Δράσης 1.4 «Στήριξη της προώθησης του μελιού και των άλλων προϊόντων της κυψέλης», στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος βελτίωσης της παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας για τα έτη…

Περισσότερα

Μέτρα Στήριξης για τα Μικρά Νησιά του Αιγαίου

Πρόγραμμα Στήριξης των μικρών νησιών του Αιγαίου Πελάγους σύμφωνα με τον Καν.(ΕΕ) αριθ. 229/2013 Παράρτημα: Ομάδα νησιών Α και Β Αρμόδιες Αρχές Διαχείρισης του Προγράμματος ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Βασικός Κανονισμός Καν. (ΕΕ) αριθ. 229/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου σχετικά με τον καθορισμό ειδικών μέτρων για τη γεωργία στα μικρά νησιά του Αιγαίου και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1405/2006 του Συμβουλίου (L78/20.3.2013). Εκτελεστικός Κανονισμός της Επιτροπής Καν. (ΕΕ) αριθ. 181/2014 της Επιτροπής για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 229/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 13ης Μαρτίου 2013…

Περισσότερα

Μέλισσες – Μέλι Πανευρωπαϊκή Επιδημιολογική Μελέτη Επιτήρησης Απωλειών στις Αποικίες των Μελισσών

Πρώτη Πανευρωπαϊκή Επιδημιολογική Μελέτη Επιτήρησης Απωλειών στις Αποικίες των Μελισσών χρονικής περιόδου 2012-2013. (αγγλική έκδοση) Σύνοψη κυριότερων ευρημάτων του πανευρωπαϊκού πιλοτικού προγράμματος 2012-2013 (EPILOBEE study). Περίληψη Αποτελεσμάτων της πανευρωπαϊκής πιλοτικής επιδημιολογικής μελέτης επιτήρησης των απωλειών στις αποικίες των μελισσών 2012-2013.

Περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΟ ΜΕΛΙ

ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1368 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Αυγούστου 2015 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ενισχύσεις στον τομέα της μελισσοκομίας. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1366 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαΐου 2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ενισχύσεις στον τομέα της μελισσοκομίας. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των…

Περισσότερα