Ακάρεα tropilaelaps

ΑΚΑΡΕΑ TROPILAELAPS spp.
Λατινική ονοµασία: Tropilaelaps clareae
Tropilaelaps
mercedesae
Tropilaelaps
koenigerum
Tropilaelaps thaii
Τα ακάρεα του γένους Tropilaelaps αποτελούν
παρασιτικό νόσηµα υποχρεωτικής δήλωσης στην
Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο το T. clareae and T.
mercedesae είναι γνωστό ότι χρησιµοποιούν την Apis
mellifera ως ξενιστή. Υπάρχει νοµική απαίτηση
κοινοποίησης τυχόν ευρηµάτων στους ρυθµιστικούς
φορείς βάσει νοµοθεσίας ΕΕ.
Το Tropilaelaps δεν υπάρχει ακόµα στην Ευρώπη,
ωστόσο, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος εισαγωγής του.
Ζηµιές στις αποικίες: Σε αποικίες µε υψηλά
επίπεδα ακάρεων, το Tropilaelaps προκαλεί
ζηµιές παρόµοιες µε την Βαρρόα. Θάνατος
επέρχεται στον γόνο και στις ενήλικες
µέλισσες. Αυτό οδηγεί στην πτώση και
κατάρρευση της αποικίας και µπορεί να
προκαλέσει την εγκατάλειψη των κυψελών
από τις µέλισσες. Αποικίες από A. mellifera
µπορεί να χαθούν µέσα σε ένα χρόνο από
την προσβολή τους από Tropilaelaps.
Εθνική καταγραφή µελισσοκόµων: Είναι εξαιρετικά
σηµαντικό να καταγραφούν όλοι οι µελισσοκόµοι στις
εθνικές βάσεις δεδοµένων. Όταν είναι άγνωστες οι
θέσεις των αποικιών που κινδυνεύουν να προσβληθούν
από Tropilaelaps, τότε σε περίπτωση εισαγωγής των
ακάρεων διακυβεύεται η πιθανή ανίχνευση, εξάλειψη ή
ακόµα και η µακροπρόθεσµη διαχείρισή τους.
Η νοµοθεσία της ΕΕ απαγορεύει πλέον (µε εξαίρεση την Νέα Ζηλανδία) τις εισαγωγές µελισσοδεµάτων ή
αποικιών από τρίτες χώρες. Επιτρέπεται η εισαγωγή βασιλισσών µελισσών από έναν πολύ περιορισµένο
αριθµό χωρών εκτός της ΕΕ. Οι κανονισµοί εισαγωγών είναι η κύρια άµυνα ενάντια στην εισαγωγή του
Tropilaelaps spp. Είναι συνεπώς ζωτικής σηµασίας ο κάθε µελισσοκόµος να σέβεται την νοµοθεσία της
ΕΕ και να εξασφαλίζει τακτική επιτήρηση.
Το Tropilaelaps spp. δεν µπορεί να ξεριζωθεί άπαξ και εδραιωθεί κάπου.
Πώς να αναγνωρίζετε το Tropilaelaps spp.;
• Το άκαρι έχει τέσσερα ζεύγη ποδιών. Κρατά
το πρώτο ζευγάρι των ποδιών του, που
µοιάζουν µε κεραίες, σε όρθια θέση. Το
σώµα εµφανίζεται ενιαίο, έχοντας µόνο ένα
τµήµα (δηλ. δεν ξεχωρίζει κεφάλι, θώρακας
και κοιλιά).
• Ελαφρώς κοκκινωπό – καφέ χρώµα σώµατος .

Μέγεθος περίπου 1 mm x 0.5 mm (a). Το T. mercedesae
είναι ελαφρώς µεγαλύτερο από το T. clareae.
• Ευδιάκριτο µε γυµνό οφθαλµό, αλλά λεπτότερο από την V.
destructor (d).
• Τα ακάρεα του γένους Varroa είναι µεγαλύτερα από αυτά του Tropilaelaps
και κινούνται σχετικά αργά, έχουν σχήµα καβουριού µε σώµα περισσότερο
πλατύ παρά µακρύ (d). Αντιθέτως, το σώµα του Tropilaelaps, είναι
περισσότερο µακρύ παρά πλατύ και είναι άκαρι που κινείται ταχύτατα,
καθώς διασχίζει τη κηρήθρα µε γόνο.
Βιολογικός Κύκλος
Ο Βιολογικός κύκλος του Tropilaelaps είναι όµοιος µε αυτόν της Βαρρόα: τα ακάρεα αναπαράγονται στο
γόνο των µελισσών.
Η διάρκεια του βιολογικού κύκλου είναι περίπου µια εβδοµάδα. Ο ρυθµός αναπαραγωγής είναι
µεγαλύτερος, από αυτόν της βαρρόα. Ενήλικα ακάρεα γεννούν τα αυγά τους πάνω στις προνύµφες
µελισσών µέσα στα κελιά. Η µετέπειτα προνύµφη του ακάρεος τρέφεται από την αιµολέµφο (αίµα)
αναπτυσσόµενων µελισσών.
Το Tropilaelaps τρέφεται αποκλειστικά πάνω στον γόνο των µελισσών. Αυτά τα ακάρεα δεν µπορούν να
τραφούν από ενήλικες µέλισσες γιατί αδυνατούν να διατρήσουν την επιδερµίδα. Γι’ αυτό δεν επιβιώνουν
πάνω από 9 ηµέρες χωρίς την παρουσία γόνου µελισσών.
Τρόποι εξάπλωσης. Η διάδοση µεταξύ των αποικιών γίνεται µε ενήλικες µέλισσες που φέρουν πάνω τους τα
ακάρεα (φορείς) και µε φυσικούς τρόπους όπως παραπλάνηση, λεηλασία και σµηνουργία. Τα ακάρεα
διασπείρονται επίσης µε την ανταλλαγή παρασιτούµενων πλαισίων κηρήθρας κατά την διάρκεια
µελισσοκοµικών χειρισµών. Ο κυριότερος και πιο γρήγορος τρόπος εξάπλωσης γίνεται από τους
µελισσοκόµους κατά τη µετακίνηση παρασιτούµενων αποικιών σε νέες περιοχές. Είναι ουσιώδης ο έλεγχος
των µελισσών πριν από τη µετακίνηση των αποικιών για να εξασφαλισθεί η υγεία τους.
Κριτήρια που θέτουν υποψία / Συνέπειες προσβολής για την αποικία
Τα κλινικά συµπτώµατα προσβολής από Tropilaelaps είναι παραπλήσια µε
αυτά της βαρροϊκής ακαρίασης:
– συρρικνωµένα και παραµορφωµένα φτερά και πόδια
– παραµορφωµένες κοιλιές
– σφραγίσµατα κελιών µε µικρές τρύπες
– διάσπαρτος γόνος (ακανόνιστος)
– νεκρός γόνος
– µπορεί να δούµε µέλισσες να σέρνονται στην είσοδο της κυψέλης
Πώς να ελέγξετε την κυψέλη σας
Οι κύριες µέθοδοι που χρησιµοποιούνται για την ανίχνευση της Varroa µπορούν εύκολα να εφαρµοστούν
στα Tropilaelaps:
– Τακτική εξέταση των υπολειµµάτων και ένθετων στο πάτωµα της
κυψέλης:
1. ∆ιατηρήστε την αποικία πάνω σε ένα πυθµένα µε συρµάτινο πλέγµα
(γνωστό ως δάπεδο παγίδευσης βαρρόα) µε ένα κολλώδες χαρτόνι (f). 2.
Αφαιρέστε τα υπολείµµατα του πατώµατος τακτικά κατά την διάρκεια του
καλοκαιριού. 3. Αν υπάρχουν άφθονα υπολείµµατα (π.χ. µετά τον χειµώνα) τα
ακάρεα θα είναι πολύ δύσκολο να εντοπιστούν. Εξετάστε τα υπολείµµατα µε
µεγάλη προσοχή για νεκρά ακάρεα – µπορείτε να χρησιµοποιήσετε την µέθοδο
της έκπλυσης: βάλτε τα υπολείµµατα σε ένα λεπτό κόσκινο που θα συλλέγει τα
ακάρεα και πλύνετέ τα καλά µε τρεχούµενο νερό. Τοποθετήστε το κόσκινο σε
ένα µπολ µεθυλιωµένου οινοπνεύµατος και τα ακάρεα θα επιπλεύσουν στην
επιφάνεια του υγρού.
– Εξέταση του γόνου των µελισσών (π.χ. αποσφράγιση γόνου): 1. Επιλέξτε
µια περιοχή σφραγισµένου γόνου (κηφήνων ή εργατριών) σε προχωρηµένο
στάδιο (µε ροζ οφθαλµούς), γιατί αυτός έχει µικρότερες πιθανότητες να
διαλυθεί όταν θα αφαιρεθεί. 2. Σύρετε τις αιχµές της πιρούνας απολέπισης
κάτω από τα σφραγίσµατα των κελιών, παράλληλα µε την επιφάνεια της
κηρήθρας, και σηκώστε τις χρυσαλίδες µε µια κίνηση εκσκαφής (g). Τα νεότερα
στάδια του ακάρεος είναι λευκωπά και µπορεί να είναι σχεδόν ακίνητα όσο
τρέφονται πάνω στα σώµατα των ξενιστών τους, καθώς τα στοµατικά τους
µόρια και τα µπροστινά τους πόδια είναι καθηλωµένα στην επιδερµίδα της
µέλισσας ξενιστή. Τα ώριµα ακάρεα, που είναι πιο σκούρα, ξεχωρίζουν εύκολα
έναντι του ωχρού χρώµατος του σώµατος της χρυσαλίδας.
– Χρήση κατάλληλων ακαρεοκτόνων ως διαγνωστικό µέσο: 1. Χρησιµοποιήστε ένα πάτωµα µε
πλέγµα ή ένα κολλώδες ένθετο (πλαστικό ή χαρτονένιο) για να καλύψετε το πάτωµα της κυψέλης, µε ένα
πλέγµα 3 mm που θα εµποδίσει τις µέλισσες από το να αποµακρύνουν τα νεκρά ακάρεα. 2. Εφαρµόστε
θεραπεία µε ακαρεοκτόνο, ακολουθώντας τις οδηγίες της συσκευασίας. 3. Ψάξτε για νεκρά ή ετοιµοθάνατα
ακάρεα στο πάτωµα µετά από 24 ώρες
Είναι ζωτικής σηµασίας να ανιχνεύονται τα ακάρεα όσο το δυνατό νωρίτερα.
Τι πρέπει να κάνουμε σε περίπτωση υποψίας;
Το συντοµότερο δυνατό ειδοποιείτε την αρµόδια αρχή που θα εφαρµόσει τα κατάλληλα µέτρα.
Όλα τα ύποπτα Tropilaelaps ενήλικα ή προνύµφες πρέπει άµεσα να σταλούν στο Εθνικό Εργαστήριο
Αναφοράς και / ή στην αρµόδια αρχή για την ταυτοποίηση. Χρησιµοποιείτε σφραγισµένο περιέκτη.
Παρακαλώ δώστε όσο δυνατό περισσότερες πληροφορίες, το όνοµα και την διεύθυνσή σας, το όνοµα και
την τοποθεσία του µελισσοκοµείου. Να µην στέλνετε ταχυδροµικά ζωντανά ακάρεα. Σκοτώστε τα πρώτα
τοποθετώντας τα για µια νύχτα στην κατάψυξη ή τοποθετώντας τα σε αιθανόλη 70%.

Σχετικές δημοσιεύσεις

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ- Προσπαθήστε να γράφετε με Ελληνικούς χαρακτήρες! - Ο Χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για το περιεχόμενο των σχολίων που αναρτά και δημοσιεύει. Αναφορές που θίγουν ή βλάπτουν ονόματα διαγράφονται από την διαχείριση ή σε κάποιες περιπτώσεις τροποποιούνται. - Οι απόψεις, θέσεις του συγγραφέα - αρθρογράφου δεν υιοθετούνται απαραίτητα από την συντακτική ομάδα του site και είναι αποκλειστικός υπεύθυνος για τα γραφόμενα.