Πώς φτιάχνουμε Παραφυάδες από Φυσικά Βασιλοκέλια

Μελισσοκομία: Συχνά την άνοιξη θα βρούμε μελίσσια με βασιλοκέλια. Μπορούμε λοιπόν να τα εκμετταλλευτούμε, φτιάχνοντας παραφυάδες 4-5 πλαισίων, μεγαλώνοντας το μελισσοκομείο μας.  

Περισσότερα

Πρόγραμμα Βελτίωσης Συνθηκών Παραγωγής & Εμπορίας Προϊόντων Μελισσοκομίας

    Αποφάσεις προγράμματος για το έτος 2015 Αριθμ. 1220/79941 (ΦΕΚ Β΄1539/22.07.2015) Έγκριση δαπάνης και καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής των δράσεων 1.2 «Ηλεκτρονικό Δίκτυο Μελισσοκομίας − Melinet» και 6.1 «Εφαρμοσμένη Έρευνα», στα πλαίσια του προγράμματος βελτίωσης των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας για το έτος 2015 Αριθμ. 973/64400 (ΦΕΚ Β΄1170/18.06.2015) Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για την εφαρμογή της Δράσης 1.4 «Στήριξη της προώθησης του μελιού και των άλλων προϊόντων της κυψέλης», στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος βελτίωσης της παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας για τα έτη…

Περισσότερα

Μέτρα Στήριξης για τα Μικρά Νησιά του Αιγαίου

Πρόγραμμα Στήριξης των μικρών νησιών του Αιγαίου Πελάγους σύμφωνα με τον Καν.(ΕΕ) αριθ. 229/2013 Παράρτημα: Ομάδα νησιών Α και Β Αρμόδιες Αρχές Διαχείρισης του Προγράμματος ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Βασικός Κανονισμός Καν. (ΕΕ) αριθ. 229/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου σχετικά με τον καθορισμό ειδικών μέτρων για τη γεωργία στα μικρά νησιά του Αιγαίου και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1405/2006 του Συμβουλίου (L78/20.3.2013). Εκτελεστικός Κανονισμός της Επιτροπής Καν. (ΕΕ) αριθ. 181/2014 της Επιτροπής για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 229/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 13ης Μαρτίου 2013…

Περισσότερα

Μέλισσες – Μέλι Πανευρωπαϊκή Επιδημιολογική Μελέτη Επιτήρησης Απωλειών στις Αποικίες των Μελισσών

Πρώτη Πανευρωπαϊκή Επιδημιολογική Μελέτη Επιτήρησης Απωλειών στις Αποικίες των Μελισσών χρονικής περιόδου 2012-2013. (αγγλική έκδοση) Σύνοψη κυριότερων ευρημάτων του πανευρωπαϊκού πιλοτικού προγράμματος 2012-2013 (EPILOBEE study). Περίληψη Αποτελεσμάτων της πανευρωπαϊκής πιλοτικής επιδημιολογικής μελέτης επιτήρησης των απωλειών στις αποικίες των μελισσών 2012-2013.

Περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΟ ΜΕΛΙ

ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1368 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Αυγούστου 2015 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ενισχύσεις στον τομέα της μελισσοκομίας. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1366 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαΐου 2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ενισχύσεις στον τομέα της μελισσοκομίας. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των…

Περισσότερα

Φυλές μελισσών

Στο είδος της μέλισσας, υπάρχουν τρεις Βασικές Ομάδες, η κάθε μια από τις οποίες έχει και μερικές Φυλές. Η πρώτη ομάδα περιλαμβάνει τις μέλισσες της ανατολικής Ασίας με εκπρόσωπο τη μέλισσα την ινδική. Η δεύτερη ομάδα είναι η αφρικανική και η τρίτη ομάδα είναι η ευρωπαϊκή, που περιλαμβάνει πάνω από 10 φυλές. Οι πιο γνωστές διεθνώς είναι η Ιταλική (ligoustica) και η Γιουγκοσλαβική (Carnica), ενώ στην Ελλάδα πιο διαδεδομένη ντόπια φυλή είναι η (Cecropia) η οποία πήρε το όνομά της από τον πρώτο βασιλιά της Αθήνας Κέκροπα. Apis melifera ligustica…

Περισσότερα